Dekanın Mesajı

 

Sevgili Öğrenciler,

Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bilimsel değer ve deneyimleri itibariyle güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Öğretim üyelerimiz siz değerli öğrencilerimizin yarınlara en iyi şekilde hazırlanması için büyük bir çaba ve özen göstermektedir. Fakültemizdeki üçü Türkçe diğerleri İngilizce eğitim veren yedi bölümün her biri disiplinler arası bağlantıyı pekiştiren, öğrencinin kendi yetenek, ilgi ve eğilimlerine uygun zengin bir ders havuzuna sahip ve hızla değişen dünyanın taleplerine yanıt verecek niteliktedir.

Ders programları her yıl gözden geçirilmekte, günün gereksinimlerine uygun olarak yenilenmektedir. Öğrenciler, kendi bölümlerinin yanı sıra hem fakülte içi hem de fakülte dışı bölümlerle çift anadal ve yandal yapabilme olanağına sahiptir. Geniş yurt dışı bağlantılar ile fakülte öğrencilerine pek çok değişim anlaşmasından yararlanma fırsatı sunulmaktadır. Bu kapsamda her akademik yılda öğrencilerimiz Avrupa’nın seçkin üniversitelerine gitme deneyimi yaşamakta, Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi de Avrupa’dan ve diğer ülkelerden gelen öğrencilere eğitim vermektedir.

Bu deneyimlerle ve zengin ders dışı faaliyetlerle öğrencilerimiz, global dünyanın gereksinimlerine uygun olarak yetişmektedirler. En önemli hedefimiz; bilgiye ulaşmayı bilen, sorunlara pratik veya kalıcı çözümler üreten, çalışma disiplinine sahip, ekip çalışmasında yer alabilen bireyler yetiştirmektir. Bunu yaparken sizlerin yaratıcı, yeniliğe açık, genç ve dinamik zihinlerinize güvenimiz sonsuzdur. Mezunlarımızın başarıları ise doğru yolda olduğumuzun en önemli göstergesidir.

Siz sevgili öğrencilerle birlikte, ülkemizin geleceğini en iyi şekilde inşa edeceğimize gönülden inanıyoruz.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Akademik Çalışmalar

Dr. Öğr. Üyesi Senem Altan'ın "Karar Alma Sürecinde Duyguların Rolü ve Etkileri" başlıklı makalesi "Uluslararası İktisadi ve..

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Işılay ÜÇOK'un “Bölüm 10:Kişisel Kontrol İnançları" ve “Bölüm 12:Duygunun Doğası: Altı Kalıcı Soru"...

Detay
Arş. Gör. Yağmur Rençber'in "Turkey interest rates approach in 2020" başlıklı makalesi Daily Times'da yayınlanmıştır.

Detay
Prof. Dr. Nüket Saracel ve Yüksek Lisans Mezunumuz Merve Sarıboğa’nın “Nepotizmin Örgütsel Bağlılıkve İş Doyumuna Etkisi: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma” başlıklı makalesi SSRJ’de yayınlanmıştır.

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Işılay Üçok’un “İşyerindeki Karanlık Üç’lü“ bölümünü kaleme aldığı “İktisadi ve İdari Bilimler (Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler)” başlıklı kitap...

Detay
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Işılay Üçok’un “Kronizmin (Eş-Dost Kayırmacılığı) Çalışma Hayatındaki Yansımaları “ bölümünü kaleme aldığı “Yönetim, Liderlik ve Pazarlama” başlıklı kitap...

Detay
Arş. Gör. Irmak Aksoy’un “Paternalist Liderlik Algılamalarının Yöneticiye Duygusal Güven ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma “ bölümünü kaleme aldığı “Yönetim, Liderlik ve Pazarlama” başlıklı kitap...

Detay
Dr. Öğretim Üyesi Itır TOKSÖZ BULLENS’ın “Science-Fiction, Colonialism, Afrofuturism: A Political Discussion at the Crossroads of the Core and the Periphery“ bölümünü kaleme aldığı...

Detay
Arş. Gör. Yağmur Rençber'in “Examining the Causal Relationship between Exchange Rates, Foreign Investments and Inflation Rate: The Case of Turkey using data from January 2008 to December 2018” başlıklı makalesi IIR'de yayınlanmıştır.

Detay
Arş. Gör. Tansu Işıkay’ın “Sosyal Kimlik Kuramı Açısından Tüketici – Marka Özdeşleşmesi ve Bir Araştirma” başlıklı makalesi Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi'nde yayınlanmıştır.

Detay
Arş. Gör. Abdurrahman Muhammet Banazılı’nın “Türkiye’de Uyuşturucu Madde Bağımlılığıyla Mücadele: Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Raporları Üzerinden Bir İnceleme” başlıklı makalesi Medeniyet Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanmıştır.

Detay
Dr. Öğretim Üyesi Dilek Işılay Üçok’un “Çalışanların Basmakalıp Yargı Tehdidine Yönelik Geliştirdikleri Tepkiler Üzerine Nitel Bir Araştırma” başlıklı makalesi Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi’nde yayınlanmıştır.

Detay
Prof. Dr. Nuri Gökhan Torlak'ın " Effects of Ethical Leadership, Job Satisfaction and Affective Commitment on the Turnover Intentions of Accountants " isimli makalesi Journal of Modelling in Management’ta yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.

Detay
Doç. Dr. Deniz Parlak’ın “Türkiye’de Vergi Gayreti ve Kurumsal Kalite İlişkisi: Ampirik bir Çalışma” başlıklı makalesi Eurasian Academy of Social Sciences Journal’de yayınlanmıştır.

Detay
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe İlgün Kamanlı’nın “İnsan Kaynakları ve Kriz “ bölümünü kaleme aldığı “Siyasal,Sosyal ve Kurumsal Yönleriyle İktisadi Krizler” başlıklı kitap Gazi Kitabevi tarafından yayımlanmıştır.

Detay
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe İlgün Kamanlı’nın “The Financial Performance-Corporate Reputation Nexus in Turkey in the Institutional Theory Context” başlıklı makalesi Doğuş Üniversitesi Dergisi’nde yayınlanmıştır.

Detay
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe İlgün Kamanlı’nın “Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının İş Tanımını Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Gemi Acentelerinde Bir Uygulama” adlı makalesi Akademik Hassasiyetler’de yayınlanmıştır.

Detay
Arş. Gör. Yağmur Rençber'in “Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Yeşil Ekonomi ve Ekolojik Ayak İzi” başlıklı makalesi Mimar ve Mühendis Dergisi'nde yayınlanmıştır.

Detay
Dr. Öğretim Üyesi Dilek Işılay Üçok’un “Kurumlarda Yaşanan Ahlaki Çözülme Mekanizmasına İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi” adlı makalesi Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi’nde yayınlanmıştır.

Detay
Dr. Öğretim Üyesi Özge Baruönü’nün “Devam Sütü Tercihinde Etkili Faktörlerin ve Pazar Liderlerinin Marka Kişiliklerinin Analizi” adlı makalesi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2020- Haziran sayısında yayınlanmıştır.

Detay