İktisat (İngilizce) Dersler

Üniversitemize yeni kaydolan öğrencilere oryantasyon programı kapsamında müfredat, işleyiş, birimler, yönetmelikler, sistem ve olanakların tanıtılması ile genel kültür kazandırmak.

Üniversitemize kayıtlanan yeni öğrencilerimize oryantasyon programı kapsamında müfredat, işleyiş, birimler, yönetmelikler, sistem ve olanakların tanıtılması.

Mikro ve makro iktisadın temel kavramları, iktisadi problem; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları; milli gelir ve milli gelirin hesaplanması; ekonomik kalkınmaya, işsizliğe ve enflasyona yönelik sorunlar; makroekonomik politika araçları.

Toplum ve Düzen; Hukuk ve Sosyal (Beşeri) Davranış Kuralları, Hukukun Temeli, Adalet ve Nefaset; Hak ve ödev kavramları, Hukuki eylemler ve işlemler; Hukuk Kurallarının Özellikleri, Hukukun Kaynakları, Normlar Hiyerarşisi, Örf ve Adet Hukuku’nun Rolü; Genel olarak ve Türk Hukuk Sisteminde kanunlaştırma, Kanunların Geçmişe Yürümesi, Yürürlüğü ve İlgası; Hukuk Kurallarının Uygulanması: Mantık Kuralları, İspat Yükü, Karineler ve Hukuk Kurallarının Yorumu; Hukuk Kurallarının Çeşitleri ve Müeyyideleri; Dünyada Hukuk Sistemleri, Hukukun Ana Dalları: Kamu Hukuku ve Özel Hukuk, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk’un alt dallarına giriş; Anayasa Hukuku'na Giriş; İdare Hukuku’na Giriş; Ceza Hukuku’na Giriş; Kişiler, Dernek ve Vakıflar ve Şirketler Hukuku’na Giriş; Eşya Hukuku’na Giriş, Borçlar Hukuku'na Giriş.

Kümeler ve küme işlemleri, reel sayılar, cebirsel işlemler ve temel eşitlikler, kartezyen koordinat sistemi, lineer ve ikinci dereceden denklemler, lineer fonksiyonlar, lineer ve kuadratik fonksiyonların grafikleri, limit, süreklilik, türev, üstel fonksiyonlara ve logaritma fonksiyonuna giriş, finans matematiği, matrisler, matris işlemleri, determinantlar, Cramer kuralı, lineer programlama problemleri. Üstel ve logaritma fonksiyonların türevleri, belirsiz integral, integral teknikleri, belirli integral ve uygulamaları.

The course will start with fundamental questions and concepts pertaining to social sciences so that students can slowly develop an educated understanding. What does it mean to be a member of a particular society? How is it that individuals both form and are formed by a society? Who exercises power and in what ways? While all core courses arguably address these questions in one way or another, it is especially the social sciences that are designed to explore them in depth. This course introduces students to the basic theories, methods, and particular contributions of anthropology, demography, economics, linguistics, political science, psychology, sociology and the like in attempting to answer such questions. It will provide students with a better understanding of the social and cultural worlds they inhabit and offer needed tools for analyzing the material covered in other core courses as well.

Modernite ve post-modernitenin tanımı, moderniteye temel kuramsal yaklaşımlar, sanayi devrimi ve sonuçları, Fordizm ve Taylorizm, egemen tüketici kavramı, tüketim kültürü ve küreselleşme, aşırı tüketimin çevresel etkileri.

Dersin amacına uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla TÜRK 101 dersinde; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe'nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe, sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları, dilekçe yazma, özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.

Mikro ve makro iktisadın temel kavramları, iktisadi problem; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları; milli gelir ve milli gelirin hesaplanması; ekonomik kalkınmaya, işsizliğe ve enflasyona yönelik sorunlar; makroekonomik politika araçları.

Rönesans, Aydınlanma, hümanizm, rasyonalizm, hümanizm, pozitivizm, kapitalizm ve bürokrasi, ideoloji ve çatışma, milliyetçilik, modern toplumun özellikleri.

Derste küreselleşme çerçevesinde dünyadaki ana gelişmeler incelenecektir. Küreselleşme ile politika, küreselleşme ile ekonomi, küreselleşme ile yoksulluk, küreselleşme ile kültür arasındaki ilişkilere, insan göç akışına olduğu kadar küreselleşmenin gelişmesinde teknolojinin oynadığı role özel vurgu yapılacaktır. Bu derste ayrıca küreselleşmenin çevre sorunlarına olan etkisine de bakılacaktır.

Bu ders, ilk olarak öğrencileri, anahtar siyasi sorunların ve dünya sorunlarının temel teorik bilgisiyle donatmayı amaçlar. İkinci olarak, öğrencileri, siyaset biliminde bu sorunların çözümünde kullanılan temel kavramsal ve analitik araçlar ile donatır. Bu derste öğrenci siyasi söylemlerin merkezindeki konuları ve tartışmaları öğrenir.

Sosyal psikolojinin tanımı, ön yargı, uyma ve otoriteye itaat, sosyal algı, sosyal biliş, tutumlar, bilişsel çelişki, toplum yanlısı davranışlar, benlik, temel araştırma yöntemleri.

Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini belirtmek. XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nda görülen değişimleri ve İmparatorluğun çözülme nedenlerini, kurtarma çabalarıyla birlikte ele almak. Türk ulusunun, bağımsızlığını kazanarak varlığını sürdürmek amacıyla gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık ve savaş evrelerini, ulusal egemenliğe dayalı yeni ve çağdaş devletin kuruluş aşamaları ile ilişkilendirerek değerlendirmek. Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış politika sahasında harcadığı çabaları, ekonomik hedeflerine ulaşma gayretini ve bu alanlardaki kazanımlarını göstermek. Toplumsal ve kültürel alanda yapılan inkılaplarla ulaşılmak istenen çağdaş uygarlık düzeyini tanıtmak. Mustafa Kemal Atatürk’ün asker, devlet adamı, inkılapçı kişiliğini ve Atatürkçü düşünce sitemini açıklamak ve dünyadaki yerini vurgulamak. Bu çerçevede, Atatürk İnkılaplarını akılcı, bilimsel ve milli esaslar doğrultusunda kavratarak, Türk Cumhuriyeti’nin güncel gelişmeleri üzerinde bilinç kazandırmak ve olayları değerlendirme yeteneğini geliştirmek.

İşletme dili olarak muhasebe; finansal tablolar; muhasebe kayıtları; büyük defter, günlük defter, mizan; karın ölçülmesi ve muhasebe çevriminin tamamlanması; düzeltme kayıtları ve finansal tabloların hazırlanması; ticari aktivitelerin muhasebeleştirilmesi; dönen varlıkların, duran varlıkların ve kısa vadeli borçların muhasebeleştirilmesi.

Bilgi Çağı Gereksinimleri, Yazılım ve Çoklu Ortam, İşletim Sistemleri, Bilgisayarın İçindekiler (Bellek, CPU, Depolama, Giriş/çıkış, Ağlar, İnternet, Verimlilik Yazılımı), Proje hazırlama.

Arz ve talep, fiyatın belirlenmesi; esneklik; tüketici davranışı teorisi; üretim teorisi ve maliyetler; rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasalarda çıktının belirlenmesi; üretim faktörlerinin fiyatlandırılması; genel denge analizi.

Temel ekonomik kavramlar, piyasaya müdahale uygulamaları, piyasa başarısızlığı, eşitsizlik ve ayrımcılık, makroekonomik analiz: üçlü açmaz.

Modernite ve post-modernitenin tanımı, moderniteye temel kuramsal yaklaşımlar, sanayi devrimi ve sonuçları, Fordizm ve Taylorizm, egemen tüketici kavramı, tüketim kültürü ve küreselleşme, aşırı tüketimin çevresel etkileri.

Descriptive statistics; fundamental concepts of probability; random variables; probability distributions (binomial, geometrical, hyper-geometrical, Poisson, normal and Student's distributions); sampling theory; point estimation and interval estimation.

Bir araştırma problemini ele alıp, hipotez geliştirmek ve uygun araştırma tasarımı ile veri toplayıp, analiz etme ve raporlama becerilerini kazanmak. Araştırma yöntemlerini, excel ve word kullanımını öğretmek.

Milli Gelir, milli gelirin bileşimi ve milli geliri belirleyen süreçler ve değişkeler; ekonomik büyüme ; işsizlik ve enflasyon; Finansal sistem,maliye politikaları; para ve para politikaları; uluslararası ticaret ve D.Ö.B.

Populasyon Parametrelerinin Tahmini, Güven Aralığı Tahmini, Populasyon Ortalaması ve Populasyon Oranı için Hipotez Testleri, İki Populasyon Ortalamasının ve Oranının Farkı için Hipotez Testleri, Nonparametrik Testler, Uyumun İyiliği, Zaman Serisi.

İktisat biliminin doğuşunu ve gelişimini hazırlayan ve sağlayan düşünce ve kuramların tarihi süreç içerisinde kimler tarafından ortaya konulduğunu ve bunların mahiyetini ve metodolojilerini içeren sistem ve doktrinlerin incelenmesi.

Öğrencilerin akademik çalışma becerilerini geliştirmek, eleştirel düşünme ve araştırmaya cesaretlendirmek için sınıf içinde sözlü mülakatlar, interaktif ders uygulamaları, makale yazımı, yoğun teknoloji kullanımı ile dinleme etkinlikleri, alıştırmalar ve kelime bilgisini geliştirici çalışmalar yapılır.

To indicate the theoretical approaches to the phenomenon of "culture" through evaluating the variances of different perceptions of the same signs in multi-cultural world. Theoretical approaches to the phenomenon of "culture".

Ekonometri tanımı, Basit doğrusal regresyon modeli, EKK ve varsayımları, Hipotez testleri, Güven aralıkları, EKK tahmincisinde sapma sebepleri ve çözümleri, Çoklu Regresyon modeli, Hipotez testleri, Güven aralıkları, Uyumun iyiliği ölçütleri, Kukla değişkenler, Homoskedastisite, Heteroskedastisite, Çoklu doğrusal bağlanım, Otokorelasyon.

Uluslararası ticaretle ilgili klasik ve Neo-Klasik teoriler; Heckscher-Ohlin teorisi; Stolper-Samuelson teorisi; güncel teoriler; gümrük tarifeleri ve sübvansiyonlar; kotalar, ticaretin liberalleştirilmesi için gösterilen çabalar; ekonomik bütünleşme; ödemeler dengesi; döviz piyasaları.

Definition of econometrics, Simple linear regression, The Least Squares and its assumptions, hypothesis tests, confidence intervals, the reasons of deviations in the Least Squares estimation and solutions, Multiple linear regression model, hypothesis tests, confidence intervals, goodness of fit measures, dummy variables, homoscedasticity, heteroscedasticity, multicollinearity, autocorrelation.

B1 düzeyinde – öğrenciler kariyer tercihleri için gereken mesleki becerileri ayırt edebilir. Şirket tiplerini ve faaliyetlerini ayırt edebilir. Öğrenci; iş ortamında tavsiye ve öneride bulunabilir. İş bağlantısı geliştirmek için gereken yapıları kullanabilir. Geçmiş Zaman, Şimdiki Zaman ve Geçmiş Zamanın Hikayesi Kiplerini kullanarak gerçekleşmiş ve gerçekleşen olayları aktarabilir, farklı gelecek zaman kiplerini kullanarak planlama yapabilir. Karşılaştırma yapıları kullanarak iki veya daha fazla şeyi karşılaştırabilir. Şimdiki Zaman ve Geçmiş Zaman Kiplerinde edilgen yapıyı kullanabilir. Farklı fiil kalıplarını kullanabilir ve çeşitli zamir, sıfat ve diğer yapıları kullanarak miktar belirtebilir. 1. ve 2. tipte koşul cümleleri kurarak işle ilgili tahmin yürütebilir. Kısa bir iş raporu yazabilir.

İşletme hukuku, ticari işletme, şirketler ve kıymetli evrak hakkında temel hukuki bilgi.

Hipotez testleri, Kısıtlar altında hipotez testleri, Doğrusal olmayan regresyon modelleri, Probit ve Logit Modelleri, Otokorelasyon testleri, Otoregresif Dağıtılmış Gecikme Modeli, Zaman serileri, Durağanlık testleri, Yapısal Kırılma Testleri, Granger Nedensellik Testleri, Vektör Otoregresif Modelleri, Ko-integrasyon testleri, Vektör Hata Düzeltme Modeli, Panel Veri Analiz Yöntemleri.

Ders kapsamında, öncelikli olarak finansal piyasaların önemi açıklanır. Paranın tanımı ve fonksiyonları açıklandıktan sonra para arzı ve para talebi konuları detaylı bir şekilde öğretilir. Merkez bankasının para politikası stratejisi araçlar ve amaçlar çerçevesinde gösterilir.

Derste; emek arzı, emek talebi, ücret farklılıkları, işgücü hesaplamaları ve işgücü bakımından makroekonomik politikalar gibi konular açıklanır.

Türkiye ekonomisinde kuruluşundan bu yana kaydedilen gelişmeler; Türkiye ekonomisinin analizi; yapısı, trendleri, problemleri ve politika uygulamaları; küreselleşme ve Türkiye ekonomisi; Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler.

Öğrencinin, mezun olabilmek için bir araştırma projesi hazırlaması gerekir. Bu proje, bir danışman gözetiminde hazırlanıp tamamlandıktan sonra jüri önünde sunulacaktır. Öğrencinin, öğrenimi boyunca edindiği bilgi ve becerileri bu projede yansıtması beklenmektedir. Bu deneyim ona bilimsel yöntemleri uygulama fırsatı verecek ve onun yazılı ve sözlü prezantasyon becerisinin gelişmesine yardımcı olacaktır.

İşletme Stratejisi ve Pazarlama Planı; pazarlama çevresi; Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları; Pazar Bölümleme, Hedef Pazar Seçimi ve Konumlandırma; Fiyat, Dağıtım ve Pazarlama İletişimi Stratejileri; Rekabetçi Üstünlük Sağlama Stratejileri.

Girişimcilik kavramı, Girişimcilik özelliklerinin değerlendirilmesi, yaratıcılık ve iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, küçük işletmelerin çeşitleri, KOBİ’lerde yönetim, KOBİ’lerde insan kaynakları yönetimi, KOBİ’lerde halkla ilişkiler, KOBİ’lerde pazarlama, Pazar araştırma, KOBİ’lerde üretim yönetimi, KOBİ’lerde ARGE, KOBİ’lerde finansman, KOBİ’lerde muhasebe, İş planı kavramı, iş planı pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal planları içerecek şekilde değerlendirilmesi.

Bu ders Çince'ye bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin 4 temel tonlama becerisini kazanmalarını, sözcük bilgisi geliştirmelerini ve temel dilbilgisi kurallarını öğrenerek kullanabilmelerini amaçlar.

CIN 101 dersinin devamı niteliğinde olup öğrenilen konuların pekiştirilmesini, kelime bilgisinin arttırılmasını ve bunların çeşitli diyaloglarda kullanılmasını hedefler.

CIN 103 dersinin devamı niteliğinde olup öğrenilen konuların pekiştirilmesini, kelime bilgisinin arttırılmasını ve bunların çeşitli diyaloglarda kullanılmasını hedefler.

CIN 102 dersinin devamı niteliğinde olup öğrenilen konuların pekiştirilmesini, kelime bilgisinin arttırılmasını ve bunların çeşitli diyaloglarda kullanılmasını hedefler.

Stratejik düşünme, oyun teorisini tanımlama, tam bilgiye dayalı statik oyunlar, baskın ve bastırılmış stratejiler, Nash dengesi, Cournot duopol ve oligopol modelleri, karma stratejiler, dinamik oyunlar ve çözüm kavramları, tekrarlı oyunlar, pazarlık modelleri, eksik bilgi ve belirsizlik.

Bu derste yeniliğin ve buluş kavramlarının tanımı,yenilik türleri, teknolojik değişimin ölçülmesi, ters inovasyon, ulusal yenilik sistemleri, açık/kapalı inovasyon, yeniliğin finansmanı ve ekonomik büyüme ile yenilik arasındaki ilişkiler üzerinde durulacaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler, geleneksel ve güncel yenilik modellerine ilişkin teoriler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Küreselleşmenin tanımı, olumlu ve olumsuz yönleri, etkileri, tarihçesi, dünya ekonomisi ile ilgili trendler, önemli ulusal ekonomilerin analiz edilmesi.

Derste; emek arzı, emek talebi, ücret farklılıkları, işgücü hesaplamaları ve işgücü bakımından makroekonomik politikalar gibi konular açıklanır.

Eviews programı ve STATA programlarının tanıtımı ve uygulama yapılması, tekli regresyon, çoklu regresyon modeli (MLR), hipotez testleri, Güven aralıkları, Uyumun iyiliği ölçütleri, Kukla değişkenler, Heteroskedastisite testleri, Yapısal Kırılma Testleri, F ve Ki-kare testleri, Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri, Probit, Logit, Olasılık Modeleri, Zaman Serisine Giriş, Zaman Serisinde Otoregresif Modeller, Zaman Serisinde Otokorrelasyon testleri, Zaman Serisinde (ADL) Kendinden Dağıtımlı Gecikme Modelleri, İktisat Uygulamaları, Volatilite Modelleri (ARCH ve GARCH).

Ekonomi ve çevre, doğal kaynaklar ve etkin kullanımı, ekonomik verimlilik ve piyasalar, çevre standartları ve ekonomi, kirliliğin toplumsal etkileri, çevre koruma maliyetleri, fayda - maliyet analizi, çevre politikaları analizi, uluslararası anlaşmalar, ekonomik kalkınma ve çevre.

Tarım ve kırsal alana ilişkin makro ve mikro sorunları tanımlar, çözümü için bağımsız ve grup halinde araştırma yaparak ilgili verileri toplar, bu verilerin analizinde kullanılan teknikleri öğrenir, bilir ve uygular, elde edilen sonuçları analiz eder, model oluşturur, formüle eder ve sorun çözmede kullanır.

Kültür kuramları ve eleştirisine giriş, “Kültür ve kuram nedir?”, Edebiyat kuramları ve eleştirisi; Hermenötik, alımlama kuramı, postmodernism, yabancılaştırma, biçimcilik; montaj ve anlam, Marksist kuram, Frankfurt Okulu, meta fetişizmi, tüketim kültürü, ideoloji; kültür emperyalizmi, siyasal kültür, göstergebilim; kodlar, yananlam, düzanlam, eğretileme, düzdeğişmece, metinlerarasılık, yapısalcılık, psikanalitik kuram; id, ego, superego, mit, yoğunlaşma, Oidipus kompleksi, yüceltme; arketip, gölge, kahramanlar, sosyalojik kuram; kültür, popüler kültür, çokkültürcülük, anomi, kutsal ve dünyevi; kitle iletişim araçları, kitle toplumu, popüler kültür; gündelik yaşam, Talcott Parsons’ın çalışmalarında kültür ve toplumsal bütünleşme; Durkheimcılar: Ritüel, sınıflandırma ve kutsal olan, kültür kuramları içerik değerlendirmesi.

Ekonomi ve finans alanında araştırma konusu seçen öğrenciler araştırmalarının konusunu, önemini, literatür taramasını içeren araştırma projelerini hazırlar.

Beklenen getiri ve risk; menkul değerler ve menkul değer piyasaları; finansal enformasyon kaynakları; piyasa endeksleri; menkul değer fiyatlarını belirleyen etkenler; portföy çeşitlendirmesi; finansal varlıkları fiyatlandırma modeli; bono fiyatlandırması; getiri eğrisi; faiz oranı riski; tek endeksli piyasa modeli, hisse senetlerinde fiyat hareketleri ve teknik analiz; temel analiz; portföy seçimi; yatırım performansı değerlendirmesi; türevler.

Finansal sistem ve faiz oranları, paranın zaman değeri, sermaye bütçelemesi, sermaye yapısı teorileri, temettü politikası, menkul kıymetler, risk ve getiri, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, tahvil ve hisse senedi değerleme.

Uluslararası para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri tanımlamak, analiz etmek ve değerlendirmek. Küreselleşmiş bir dünyada özel sektör veya kamu şirketi yöneticileri olarak tutarlı finansal yönetim kararları verebilmek. İşletme yöneticileri olarak finansal krizlerin zarar verici etkilerinden korunmak ve krizleri fırsata çevirebilmek. Faiz ve döviz riskine karşı korunma teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak. Döviz piyasalarının işleyişi ve döviz kurlarını tahmin yöntemleri hakkında temel bilgiler edinmek. Uluslararası piyasalar ve uluslararası bankacılık hakkında temel bilgilere sahip olmak. Döviz kurunun uluslararası finansman ve ulusal ekonomi üzerindeki etkilerini incelemek.

Öğrenciler grup olarak kendilerine atanan proje konusunda literatür taraması ve anket içeren bir proje hazırlarlar.

Öğrencilerin bu derste selamlaşma, tanışma, sipariş verme, hesap ödeme, sınıf içerisinde bulunan nesneleri ve evini tarif etme konularında beceri kazanmasını sağlamak.

Öğrencilere bu derste günlük akış, randevu vermek, randevu almak, iptal etmek, yol tarifi, tarihler, aylar, günler ve meslekler hakkında bilgi kazandırılır.

İletişimsel Metot, görsel-işitsel metotlar, soru-cevap tekniği, dilbilimsel metot, takım/grup çalışması, rol oynama/dramatize etme.

İletişimsel Metot, görsel-işitsel metotlar, soru-cevap tekniği, dilbilimsel metot, takım/grup çalışması, rol oynama/dramatize etme.

Sanat eserlerini tarihsel süreç içinde mimari, resim, heykel, kabartma , toplumsal yapı ve tüm özellikleri ile incelemek.

Bu dersin amacı, Karar vermede karşılaşılan bir problemi formüle etme, matematik modelini kurma, modelden çözümünü elde etme, modeli ve çözümünü kontrol etme, değerlendirme, elde edilen çözümü uygulama bilgi ve becerisini kazandırmaktır.

Bu ders, insan haklarının gelişimi, çağdaş insan hakları anlayışı, Birleşmiş Milletler, organları ve insan hakları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yaşam hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ve çocuk haklarını kapsar.

Yönetim bilgi sistemlerini tanıtmak. Bilgisayarlara Giriş, bilgi sistemleri çalışmasının temelini oluşturur.

Özellikle öğrencinin eğilimi olan ve ilgi duyduğu alanı ile ilişkili konulara dair ön görüşme, Hazırlanacakları seminer programında konu seçimi, Öğrencileri yönlendirme; Seçilen Konu Üzerine Çalışmalarını Sürdüren Öğrencilerin Yararlanacakları Kaynaklar, Araştırma Metodları ve Sunum Hazırlamada Kullanılan Yardımcı Malzemelerin Hazırlığı: Seminer afişi, Ses cihazları, Slayt makinesi, Perde; Sunum Aşamaları: Yazılı metin, Görsel malzemeler, Seminer kritiği ve değerlendirilmesi.

İş etiği ile ilgili teorilerin incelenmesi, etik karar vermenin temel etik ilkeler ışığında incelenmesi. Etik duyarlılık oluşturmak. Ahlaki sorumluluk ve suçlama; etik olmayan davranışların sonuçları. İş etiği, kurumsal yönetim etkileşimi; OECD kurumsal yönetim ilkelerinin incelenmesi. Kuruluşlarda ve endüstride etik davranış kuralları geliştirmek ve uygulamak.

Sivil toplum kuruluşlarının terminolojisi, anlamı, görevleri, sorunları ve türleri ile devletle ilişki biçimleri, yurttaş-birey-devlet unsurları arasındaki yeri.

Yönetim ve Organizasyon Kavramları; Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi; Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.); Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım; Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler; Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım; Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük; Göçmenler ve Gönüllülük.