Dersler

İktisat Dersler

Üniversitemize kayıtlanan yeni öğrencilerimize oryantasyon programı kapsamında müfredat, işleyiş, birimler, yönetmelikler, sistem ve olanakların tanıtılması.

 

‘İktisatçı’ tanımı, iktisatçıların istihdam edildiği iş alanları, iktisadın diğer sosyal bilimlerle olan etkileşimi, iktisadi hayat, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, fayda ve kâr maksimizasyonu, tüketici ve üretici teorileri.

Sosyal düzen; hukukun prensipleri; hukukta hiyerarşi; Kanunun dalları; Kanuni ilişkiler ve haklar; Finansal araçların kanunu; Ticari Hukuk; Kanunda bireysel haklar; Özel Sözleşme çeşitleri (leasing, franchising, factoring, fortfaiting).

Sözlü iletişim, sözsüz iletişim, yazılı iletişim, bireylerarası iletişim, grup iletişimi, kitle iletişimi, çevrimiçi iletişim.

Sayılar ve sayılar üzerinde işlemler, Denklemler ve eşitsizlikler, Fonksiyonlar ve grafikleri, Cebirsel fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik fonksiyonlar, Limit, Süreklilik, Türev, Diferansiyel ve uygulamaları, Belirsiz integral, elemanter fonksiyonların integralleri ve integral alma teknikleri, Belirli integral ve uygulamaları.

Bilimsel bilginin doğası ve sosyal bilimlerle ilgili genel bilgilerin yanı sıra felsefe, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, tarih, siyaset bilimi ve ekonomi disiplinlerinden seçilmiş konular dersin içeriğini oluşturacaktır.

 

Dersin amacına uygun olarak; öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak; ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla; dillerin ortaya çıkışı; köken ve yapı bakımından dünya dilleri; Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türkçe'nin tarihsel gelişimi; yapı bakımından Türkçe; sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları; anlatım bozuklukları; dilekçe yazma; özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar; şiir kitapları; deneme kitapları okunup incelenmektedir.

 

Ekonomi biliminin gelişimi, ekonomik aktörler, ekonomik aktörlerin davranış tarzları, piyasa çeşitleri, makro ekonominin genel kavramları.

Sosyal psikolojinin tanımı, ön yargı, uyma ve otoriteye itaat, sosyal algı, sosyal biliş, tutumlar, bilişsel çelişki, toplum yanlısı davranışlar, benlik, temel araştırma yöntemleri

Devlet, Siyaset ve Meşruiyet, Siyasi Düzenlerin Sınıflandırılması, Siyasi Kültür ve Siyasi Gelişme.

Rönesans, Aydunlanma, hümanizm, rasyonalizm, hümanizm, pozitivizm, kapitalizm ve bürokrasi, ideoloji ve çatışma, milliyetçilik, modern toplumun özellikleri.

Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini belirtmek. XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nda görülen değişimleri ve İmparatorluğun çözülme nedenlerini, kurtarma çabalarıyla birlikte ele almak. Türk ulusunun, bağımsızlığını kazanarak varlığını sürdürmek amacıyla gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık ve savaş evrelerini, ulusal egemenliğe dayalı yeni ve çağdaş devletin kuruluş aşamaları ile ilişkilendirerek değerlendirmek. Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış politika sahasında harcadığı çabaları, ekonomik hedeflerine ulaşma gayretini ve bu alanlardaki kazanımlarını göstermek. Toplumsal ve kültürel alanda yapılan inkılaplarla ulaşılmak istenen çağdaş uygarlık düzeyini tanıtmak. Mustafa Kemal Atatürk’ün asker, devlet adamı, inkılapçı kişiliğini ve Atatürkçü düşünce sitemini açıklamak ve dünyadaki yerini vurgulamak. Bu çerçevede, Atatürk İnkılaplarını akılcı, bilimsel ve milli esaslar doğrultusunda kavratarak, Türk Cumhuriyeti’nin güncel gelişmeleri üzerinde bilinç kazandırmak ve olayları değerlendirme yeteneğini geliştirmek.

Küreselleşme söyleminin temel kavramsal araçları, küreselleşme sürecine yönelik teorik analizler, küreselleşmenin boyutları; ekonomik, siyasal, teknolojik, kültürel, vs.

Bilgi Çağı Gereksinimleri, Yazılım ve Çoklu Ortam, İşletim Sistemleri, Bilgisayarın İçindekiler (Bellek, CPU, Depolama, Giriş/çıkış, Ağlar, İnternet, Verimlilik Yazılımı), Proje hazırlama.

Arz ve talep, fiyatın belirlenmesi; esneklik; tüketici davranışı teorisi; üretim teorisi ve maliyetler; rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasalarda çıktının belirlenmesi; üretim faktörlerinin fiyatlandırılması; genel denge analizi; refah ekonomisi.

 

Temel Ekonomik Kavramlar (Genel Çerçeve), İktisadi olay, İktisadi Miktar, İktisadi Değişkenler,İktisatta Modelleme, Talep Araz eğrisi teori, uygulama ve yorumları,Tüketici  Davranışları Teorisi, Tüketim Teorisi, Marjinal Maliyet ve Davranışsal İktisat, Üretici davranışları teorisi, Elastikiyet Kavramı ve Yorumlama, Maliyet teorisi, Kısmi Denge Analizi -Mal Piyasaları I, Kısmi Denge Analizi- Mal Piyasaları II, Kısmi Denge Analizi-Faktör Piyasaları-Üretim ve Maliyet, Fiyat Teorileri, Tam Rekabet Piyasası ve Yorumlama, Miktar ve Fiyat Kontrolleri, Refah Teorisi.

İstatistik tanımı ve genel kavramlar, ihtimal tanımı ve aksiyomları, değişken ve rassal değişkenler, ihtimal dağılımları, (binomial, geometrik, hipergeometrik, Poisson, normal ve t dağılımı); örnekleme teorisi; parametre değerlerinin örnekten tahmin yöntemleri: noktasal ve aralıksal tahmin, parametrelere ilişkin güven aralıkları

 

İşletme dili olarak muhasebe; finansal tablolar; muhasebe kayıtları; büyük defter, günlük defter, mizan; karın ölçülmesi ve muhasebe çevriminin tamamlanması; düzeltme kayıtları ve finansal tabloların hazırlanması; ticari aktivitelerin muhasebeleştirilmesi; dönen varlıkların, duran varlıkların ve kısa vadeli borçların muhasebeleştirilmesi.

 

Modernite ve post-modernitenin tanımı, moderniteye temel kuramsal yaklaşımlar, sanayi devrimi ve sonuçları, Fordizm ve Taylorizm, egemen tüketici kavramı, tüketim kültürü ve küreselleşme, aşırı tüketimin çevresel etkileri.

 

Milli Gelir, milli gelirin bileşimi ve milli geliri belirleyen modeller; ekonomik büyüme sorunları; işsizlik ve enflasyon; maliye politikaları; para ve para politikaları; uluslararası ticaret ve finans.

 

Populasyon Parametrelerinin Tahmini, Güven Aralığı Tahmini, Populasyon Ortalaması ve Populasyon Oranı için Hipotez Testleri, İki Populasyon Ortalamasının ve Oranının Farkı için Hipotez Testleri, Nonparametrik Testler, Uyumun İyiliği, Zaman Serisi.

İktisat biliminin doğuşunu ve gelişimini hazırlayan ve sağlayan düşünce ve kuramların tarihi süreç içerisinde kimler tarafından ortaya konulduğunu ve bunların mahiyetini ve metodolojilerini içeren sistem ve doktrinlerin incelenmesi.

Kültür kuramları ve eleştirisine giriş, “Kültür ve kuram nedir?”, Edebiyat kuramları ve eleştirisi; Hermenötik, alımlama kuramı, postmodernism, yabancılaştırma, biçimcilik; montaj ve anlam, Marksist kuram, Frankfurt Okulu, meta fetişizmi, tüketim kültürü, ideoloji; kültür emperyalizmi, siyasal kültür, göstergebilim; kodlar, yananlam, düzanlam, eğretileme, düzdeğişmece, metinlerarasılık, yapısalcılık, psikanalitik kuram; id, ego, superego, mit, yoğunlaşma, Oidipus kompleksi, yüceltme; arketip, gölge, kahramanlar, sosyalojik kuram; kültür, popüler kültür, çokkültürcülük, anomi, kutsal ve dünyevi; kitle iletişim araçları, kitle toplumu, popüler kültür; gündelik yaşam, Talcott Parsons’ın çalışmalarında kültür ve toplumsal bütünleşme; Durkheimcılar: Ritüel, sınıflandırma ve kutsal olan, kültür kuramları içerik değerlendirmesi.

Bu dersin amacı İngilizce'ye temel düzeyde bir başlangıç yapmak ve öğrencilerin günlük hayatta ve iş yaşamlarında İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurma yeteneklerini geliştirmektir.

Bir araştırma problemini ele alıp, hipotez geliştirmek ve uygun araştırma tasarımı ile veri toplayaıp, analiz etme ve raporlama becerilerini kazanmak.

 

Ekonometri tanımı, Basit doğrusal regresyon modeli, EKK ve varsayımları, Hipotez testleri, Güven aralıkları, EKK tahmincisinde sapma sebepleri ve çözümleri, Çoklu Regresyon modeli, Hipotez testleri, Güven aralıkları, Uyumun iyiliği ölçütleri, Kukla değişkenler, Homoskedastisite, Heteroskedastisite, Çoklu doğrusal bağlanım, Otokorelasyon.

İktisat politikasının temel unsurları, iktisat politikasının amaç ve araçları politik uygulamalar; politika etkinliğini belirleyen unsurlar, geleneksel ve çağdaş iktisadi ekoller ve ekonomi politikaları; ekonomi politikalarının ülke ekonomisi üzerindeki etkisini analizi, ülke ekonomisindeki değişimin ekonomi politikalarına yansımasının değerlendirilmesi.

Uluslararası ticaretle ilgili klasik ve Neo-Klasik teoriler; Heckscher-Ohlin teorisi; Stolper-Samuelson teorisi; güncel teoriler; gümrük tarifeleri ve sübvansiyonlar; kotalar, ticaretin liberalleştirilmesi için gösterilen çabalar; ekonomik bütünleşme; ödemeler dengesi; döviz piyasaları.

Kalkınmanın anlamı, kalkınmanın ölçülmesi, azgelişmiş ülkelerin özellikleri, kalkınma teorileri, kalkınma ile sektörlerin, teknolojinin, beşeri sermayenin ilişkileri, küreselleşme ile değişen kalkınma yaklaşımları gibi konuları anlatılmaktadır.

Kalite yönetim sistemlerinin amacı, aşamaları, yön veren isimler, kalite kontrol, kalite güvence, kalite iyileştirme, kalite yönetimi teknikleri, süreç yönetim sistemi, standardizasyon, sertifikasyon, kalite ödülleri, strateji kalite ilişkisi, hizmet sektöründe kalite.

İşletme hukuku, ticari işletme, ticaret şirketleri, kambiyo senetleri hakkında temel hukuki bilgi.

 

Hipotez testleri, Kısıtlar altında hipotez testleri, Doğrusal olmayan regresyon modelleri, Probit ve Logit Modelleri, Otokorelasyon testleri, Otoregresif Dağıtılmış Gecikme Modeli, Zaman serileri, Durağanlık testleri, Yapısal Kırılma Testleri, Granger Nedensellik Testleri, Vektör Otoregresif Modelleri, Ko-integrasyon testleri, Vektör Hata Düzeltme Modeli, Panel Veri Analiz Yöntemleri

Stratejik düşünme, oyun teorisini tanımlama, tam bilgiye dayalı statik oyunlar, baskın ve bastrılmış stratejiler, Nash dengesi, Cournot duopol ve oligopol modelleri, karma stratejiler, dinamik oyunlar ve çözüm kavramları, tekrarlı oyunlar, pazarlık modelleri, eksik bilgi ve belirsizlik.

Ders kapsamında, öncelikli olarak finansal piyasaların önemi açıklanır. Paranın tanımı ve fonksiyonları açıklandıktan sonra para arzı ve para talebi konuları detaylı bir şekilde öğretilir. Merkez bankasının para politikası stratejisi araçlar ve amaçlar çerçevesinde gösterilir.

Klasik ve neoklasik dış ticaret teorileri, uluslararası ticaret politikaları, uluslararası parasal iktisat, döviz kuru, ödemeler dengesi teorileri ve analizi, uluslararası para sistemi.

Sivil toplum kuruluşlarının terminolojisi, anlamı, görevleri, sorunları ve türleri ile devletle ilişki biçimleri, yurttaş-birey-devlet unsurları arasındaki yeri.

 

Bu derste yeniliğin ve buluş kavramlarının tanımı,yenilik türleri, teknolojik değişimin ölçülmesi, ters inovasyon, ulusal yenilik sistemleri, açık/kapalı inovasyon, yeniliğin finansmanı ve ekonomik büyüme ile yenilik arasındaki ilişkiler üzerinde durulacaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler, geleneksel ve güncel yenilik modellerine ilişkin teoriler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

 

Derste; emek arzı, emek talebi, ücret farklılıkları, işgücü hesaplamaları ve işgücü bakımından makroekonomik politikalar gibi konular açıklanır.

 

Proje konusu önerme, literatür tarama, projenin analizi, proje takvimine göre projenin yürütülmesi, proje raporunun yönergelere uygun yazımı, projenin sözlü sunumu.

 

Ekonomi ve çevre, doğal kaynaklar ve etkin kullanımı, ekonomik verimlilik ve piyasalar, çevre standartları ve ekonomi, kirliliğin toplumsal etkileri, çevre koruma maliyetleri, fayda - maliyet analizi, çevre politikaları analizi, uluslararası anlaşmalar, ekonomik kalkınma ve çevre.

Finansal Pazarlar ve Kurumların Rolü, Faiz Oranları, Merkez Bankası Sistemi, Para ve Sermaye Piyasaları, Tahvil ve Hisse Senedi Değerleme, Yatırım Fonları, Bankacılık Sistemi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

İş hukuku, iş sözleşmesi, sendikalaşma, sosyal güvenlik kavramı.

 

Öğrencinin, mezun olabilmek için bir araştırma projesi hazırlaması gerekir. Bu proje, bir danışman gözetiminde hazırlanıp tamamlandıktan sonra jüri önünde sunulacaktır. Öğrencinin, öğrenimi boyunca edindiği bilgi ve becerileri bu projede yansıtması beklenmektedir. Bu deneyim ona bilimsel yöntemleri uygulama fırsatı verecek ve onun yazılı ve sözlü prezantasyon becerisinin gelişmesine yardımcı olacaktır.

Ekonomik küreselleşmenin tarihsel kökeni, aşamaları, çağdaş küreselleşme sürecinin dinamikleri, küresel ekonomik kuruluşlar, dünya ekonomisinin güncel sorunları / küresel kriz.

 

Eviews programı ve STATA programlarının tanıtımı ve uygulama yapılması, tekli regresyon, çoklu regresyon modeli (MLR), hipotez testleri, Güven aralıkları, Uyumun iyiliği ölçütleri, Kukla değişkenler, Heteroskedastisite testleri, Yapısal Kırılma Testleri, F ve Ki-kare testleri, Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri, Probit, Logit, Olasılık Modeleri, Zaman Serisine Giriş, Zaman Serisinde Otoregresif Modeller, Zaman Serisinde Otokorrelasyon testleri, Zaman Serisinde (ADL) Kendinden Dağıtımlı Gecikme Modelleri, İktisat Uygulamaları, Volatilite Modelleri (ARCH ve GARCH)

 

Türkiye ekonomisinde kuruluşundan bu yana kaydedilen gelişmeler; Türkiye ekonomisinin analizi; yapısı, trendleri, problemleri ve politika uygulamaları; küreselleşme ve Türkiye ekonomisi; Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler.

Proje ve proje yönetiminin tanımı; proje yönetimi sürecinin bileşenleri; proje organizasyonu; faaliyetlerin analizi; proje çizelgeleme; kaynak yönetimi; projede teknoloji yönetimi; bütçeleme; proje takibi ve kontrolü.

 

Girişimcilik kavramı, Girişimcilik özelliklerinin değerlendirilmesi, yaratıcılık ve iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, küçük işletmelerin çeşitleri, KOBİ’lerde yönetim, KOBİ’lerde insan kaynakları yönetimi, KOBİ’lerde halkla ilişkiler, KOBİ’lerde pazarlama, Pazar araştırma, KOBİ’lerde üretim yönetimi, KOBİ’lerde ARGE, KOBİ’lerde finansman, KOBİ’lerde muhasebe, İş planı kavramı, iş planı pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal planları içerecek şekilde değerlendirilmesi.