İktisat (Türkçe) Dersler

Üniversitemize yeni kaydolan öğrencilere oryantasyon programı kapsamında müfredat, işleyiş, birimler, yönetmelikler, sistem ve olanakların tanıtılması ile genel kültür kazandırmak.

Mikro ve makro iktisadın temel kavramları, iktisadi problem; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları; milli gelir ve milli gelirin hesaplanması; ekonomik kalkınmaya, işsizliğe ve enflasyona yönelik sorunlar; makroekonomik politika araçları.

Sosyal düzen; hukukun prensipleri; hukukta hiyerarşi; Kanunun dalları; Kanuni ilişkiler ve haklar; Ticari Hukuk; Kanunda bireysel haklar; Özel Sözleşme çeşitleri (leasing, franchising, factoring, fortfaiting).

Kariyer Yönetimi, Zeka, Yetenek, Kişilik, SWOT Analizi, Uluslararası Değişim Programları, İletişim Becerileri, CV hazırlama, Ön Yazı Hazırlama, Sektörleri Tanıma, Girişimcilik

Sayılar ve sayılar üzerinde işlemler, Denklemler ve eşitsizlikler, Fonksiyonlar ve grafikleri, Cebirsel fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik fonksiyonlar, Limit, Süreklilik, Türev, Diferansiyel ve uygulamaları, Belirsiz integral, elemanter fonksiyonların integralleri ve integral alma teknikleri, Belirli integral ve uygulamaları.

Bilimsel bilginin doğası ve sosyal bilimlerle ilgili genel bilgilerin yanı sıra felsefe, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, tarih, siyaset bilimi ve ekonomi disiplinlerinden seçilmiş konular dersin içeriğini oluşturacaktır.

Modernite ve post-modernitenin tanımı, moderniteye temel kuramsal yaklaşımlar, sanayi devrimi ve sonuçları, Fordizm ve Taylorizm, egemen tüketici kavramı, tüketim kültürü ve küreselleşme, aşırı tüketimin çevresel etkileri.

Dersin amacına uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla TÜRK 101 dersinde; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe'nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe,sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları,dilekçe yazma,özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.

Ekonomi biliminin gelişimi, ekonomik aktörler, ekonomik aktörlerin davranış tarzları, piyasa çeşitleri, makro ekonominin genel kavramları.

Rönesans, Aydınlanma, hümanizm, rasyonalizm, hümanizm, pozitivizm, kapitalizm ve bürokrasi, ideoloji ve çatışma, milliyetçilik, modern toplumun özellikleri.

Sosyal psikolojinin tanımı, ön yargı, uyma ve otoriteye itaat, sosyal algı, sosyal biliş, tutumlar, bilişsel çelişki, toplum yanlısı davranışlar, benlik, temel araştırma yöntemleri

Devlet, Siyaset ve Meşruiyet, Siyasi Düzenlerin Sınıflandırılması, Siyasi Kültür ve Siyasi Gelişme.

Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini belirtmek. XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nda görülen değişimleri ve İmparatorluğun çözülme nedenlerini, kurtarma çabalarıyla birlikte ele almak. Türk ulusunun, bağımsızlığını kazanarak varlığını sürdürmek amacıyla gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık ve savaş evrelerini, ulusal egemenliğe dayalı yeni ve çağdaş devletin kuruluş aşamaları ile ilişkilendirerek değerlendirmek. Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış politika sahasında harcadığı çabaları, ekonomik hedeflerine ulaşma gayretini ve bu alanlardaki kazanımlarını göstermek. Toplumsal ve kültürel alanda yapılan inkılaplarla ulaşılmak istenen çağdaş uygarlık düzeyini tanıtmak. Mustafa Kemal Atatürk’ün asker, devlet adamı, inkılapçı kişiliğini ve Atatürkçü düşünce sitemini açıklamak ve dünyadaki yerini vurgulamak. Bu çerçevede, Atatürk İnkılaplarını akılcı, bilimsel ve milli esaslar doğrultusunda kavratarak, Türk Cumhuriyeti’nin güncel gelişmeleri üzerinde bilinç kazandırmak ve olayları değerlendirme yeteneğini geliştirmek.

Küreselleşme söyleminin temel kavramsal araçları, küreselleşme sürecine yönelik teorik analizler, küreselleşmenin boyutları; ekonomik, siyasal, teknolojik, kültürel vs.

Bilgi Çağı Gereksinimleri, Yazılım ve Çoklu Ortam, İşletim Sistemleri, Bilgisayarın İçindekiler (Bellek, CPU, Depolama, Giriş/çıkış, Ağlar, İnternet, Verimlilik Yazılımı), Proje hazırlama.

Arz ve talep, fiyatın belirlenmesi; esneklik; tüketici davranışı teorisi; üretim teorisi ve maliyetler; rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasalarda çıktının belirlenmesi; üretim faktörlerinin fiyatlandırılması; genel denge analizi; refah ekonomisi.

Ekonomide temel kavramlar, Ekonomide modelleme, tüketici teorisi, üretici teorisi, maliyet teorisi, kısmi denge analizi, tam rekabet piyasaları

Modernite ve post-modernitenin tanımı, moderniteye temel kuramsal yaklaşımlar, sanayi devrimi ve sonuçları, Fordizm ve Taylorizm, egemen tüketici kavramı, tüketim kültürü ve küreselleşme, aşırı tüketimin çevresel etkileri.

İstatistik tanımı ve genel kavramlar, ihtimal tanımı ve aksiyomları, değişken ve rassal değişkenler, ihtimal dağılımları, (binomial, geometrik, hipergeometrik, Poisson, normal ve t dağılımı); örnekleme teorisi; parametre değerlerinin örnekten tahmin yöntemleri: noktasal ve aralıksal tahmin tahmini. Parametrelere ilişkin güven aralıkları.

İşletme dili olarak muhasebe; finansal tablolar; muhasebe kayıtları; büyük defter, günlük defter, mizan; karın ölçülmesi ve muhasebe çevriminin tamamlanması; düzeltme kayıtları ve finansal tabloların hazırlanması; ticari aktivitelerin muhasebeleştirilmesi; dönen varlıkların, duran varlıkların ve kısa vadeli borçların muhasebeleştirilmesi.

Milli Gelir, milli gelirin bileşimi ve milli geliri belirleyen modeller; ekonomik büyüme sorunları; işsizlik ve enflasyon; maliye politikaları; para ve para politikaları; uluslararası ticaret ve finans.

Populasyon Parametrelerinin Tahmini, Güven Aralığı Tahmini, Populasyon Ortalaması ve Populasyon Oranı için Hipotez Testleri, İki Populasyon Ortalamasının ve Oranının Farkı için Hipotez Testleri, Nonparametrik Testler, Uyumun İyiliği, Zaman Serisi

İktisat biliminin doğuşunu ve gelişimini hazırlayan ve sağlayan düşünce ve kuramların tarihi süreç içerisinde kimler tarafından ortaya konulduğunu ve bunların mahiyetini ve metodolojilerini içeren sistem ve doktrinlerin incelenmesi.

İşletme finansına giriş, finansal sistem ve faiz oranları, mali tablo analizi, finansal planlama ve kontrol, paranın zaman değeri, başa baş noktası analizi, çalışma sermayesi yönetimi, nakit yönetimi, alacak ve stok yönetimi, kısa süreli finansman.

Geniş zaman, have/has, there is/are, some/any, can/can't, şimdiki zaman, artikeller, edatlar, geçmiş zaman, gelecek zaman, kıyaslama sıfatları

Bir araştırma problemini ele alıp, hipotez geliştirmek ve uygun araştırma tasarımı ile veri toplayıp, analiz etme ve raporlama becerilerini kazanmak. Araştırma yöntemlerini, excel ve word kullanımını öğretmek.

Ekonometri tanımı, Basit doğrusal regresyon modeli, EKK ve varsayımları, Hipotez testleri, Güven aralıkları, EKK tahmincisinde sapma sebepleri ve çözümleri, Çoklu Regresyon modeli, Hipotez testleri, Güven aralıkları, Uyumun iyiliği ölçütleri, Kukla değişkenler, Homoskedastisite, Heteroskedastisite, Çoklu doğrusal bağlanım, Otokorelasyon

Uluslararası ticaretle ilgili klasik ve Neo-Klasik teoriler; Heckscher-Ohlin teorisi; Stolper-Samuelson teorisi; güncel teoriler; gümrük tarifeleri ve sübvansiyonlar; kotalar, ticaretin liberalleştirilmesi için gösterilen çabalar; ekonomik bütünleşme; ödemeler dengesi; döviz piyasaları.

Kalkınmanın anlamı, kalkınmanın ölçülmesi, azgelişmiş ülkelerin özellikleri, kalkınma teorileri, kalkınma ile sektörlerin, teknolojinin, beşeri sermayenin ilişkileri, küreselleşme ile değişen kalkınma yaklaşımları gibi konuları anlatılmaktadır.

İşletme hukuku, ticari işletme, ticaret şirketleri, kambiyo senetleri hakkında temel hukuki bilgi

A1 düzeyinde – alfabe, sayılar, günler, milliyetler.. gibi temel kavramları to be fiili ile kullanabilir. Kişisel bilgilerini girerek başvuru formu doldurabilir. Geniş Zaman, Geçmiş Zaman ve Şimdiki Zaman kiplerinde olumlu, olumsuz cümleleri ve soruları ayırtedebilir. Şahıs zamirlerini, sahiplik sıfatlarını ve tanımlayıcı sıfatları kullanarak işle ilgili cümleler kurabilir. Şirket tiplerini ve faaliyetlerini geniş zaman kipi kullanarak anlatabilir. Zaman belirten edatları ve Şimdiki Zaman kipini kullanarak planlardan, toplantılardan bahsedebilir. “Will” yapısını kullanarak telefonda temel düzeyde talepte veya vaatte bulunabilir. Temel düzeyde yazılmış şikayet mektuplarını anlayabilir ve ona basitçe yanıt verebilir. Temel sıfatları kullanarak bir şeyi tarif edebilir ve iki şeyi karşılaştırabilir. Grafik veya tabloda verilmiş bilgileri anlayabilir. 1. tipte koşul cümleleri kullanabilir, sayılar, saatler ve tarihler kullanarak geçmiş ve gelecekteki olayları anlatabilir.

Hipotez testleri, Kısıtlar altında hipotez testleri, Doğrusal olmayan regresyon modelleri, Probit ve Logit Modelleri, Otokorelasyon testleri, Otoregresif Dağıtılmış Gecikme Modeli, Zaman serileri, Durağanlık testleri, Yapısal Kırılma Testleri, Granger Nedensellik Testleri, Vektör Otoregresif Modelleri, Ko-integrasyon testleri, Vektör Hata Düzeltme Modeli, Panel Veri Analiz Yöntemleri

Ders kapsamında, öncelikli olarak finansal piyasaların önemi açıklanır. Paranın tanımı ve fonksiyonları açıklandıktan sonra para arzı ve para talebi konuları detaylı bir şekilde öğretilir. Merkez bankasının para politikası stratejisi araçlar ve amaçlar çerçevesinde gösterilir.

Bu derste yeniliğin ve buluş kavramlarının tanımı,yenilik türleri, teknolojik değişimin ölçülmesi, ters inovasyon, ulusal yenilik sistemleri, açık/kapalı inovasyon, yeniliğin finansmanı ve ekonomik büyüme ile yenilik arasındaki ilişkiler üzerinde durulacaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler, geleneksel ve güncel yenilik modellerine ilişkin teoriler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Introduction and application of Eviews and STATA programs, simple regression model, multiple regression model, Hypothesis testing, Confidence intervals, measures of goodness of fitness, Dummy variables, tests for heteroscedasticity, tests for structural breaks, Nonlinear regression models, Probit and Logit models, Time Series analysis, Autoregressive Models for Time Series, Autocorrelation tests for time series, Autoregressive Distributed Lag Models, Applications using economic models, Volatility Models (ARCH and GARCH)

Türkiye ekonomisinde kuruluşundan bu yana kaydedilen gelişmeler; Türkiye ekonomisinin analizi; yapısı, trendleri, problemleri ve politika uygulamaları; küreselleşme ve Türkiye ekonomisi; Türkiye ekonomisinin günümüzdeki yapısı

Öğrencinin, mezun olabilmek için bir araştırma projesi hazırlaması gerekir. Bu proje, bir danışman gözetiminde hazırlanıp tamamlandıktan sonra jüri önünde sunulacaktır. Öğrencinin, öğrenimi boyunca edindiği bilgi ve becerileri bu projede yansıtması beklenmektedir. Bu deneyim ona bilimsel yöntemleri uygulama fırsatı verecek ve onun yazılı ve sözlü prezantasyon becerisinin gelişmesine yardımcı olacaktır.

Simple present tense, have/has, there is/are, some/any, can/can't, present continuous tense, articles, prepositions, everyday expressions

Öğrencilerin bu derste selamlaşma, tanışma, sipariş verme, hesap ödeme, sınıf içerisinde bulunan nesneleri ve evini tarif etme konularında beceri kazanmasını sağlamak.

Öğrencilere bu derste günlük akış, randevu vermek, randevu almak, iptal etmek, yol tarifi, tarihler, aylar, günler ve meslekler hakkında bilgi kazandırılır.

Bu ders Çince'ye bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin 4 temel tonlama becerisini kazanmalarını, sözcük bilgisi geliştirmelerini ve temel dilbilgisi kurallarını öğrenerek kullanabilmelerini amaçlar.

CIN 101 dersinin devamı niteliğinde olup öğrenilen konuların pekiştirilmesini, kelime bilgisinin arttırılmasını ve bunların çeşitli diyaloglarda kullanılmasını hedefler.

Stratejik düşünme, oyun teorisini tanımlama, tam bilgiye dayalı statik oyunlar, baskın ve bastrılmış stratejiler, Nash dengesi, Cournot duopol ve oligopol modelleri, karma stratejiler, dinamik oyunlar ve çözüm kavramları, tekrarlı oyunlar, pazarlık modelleri, eksik bilgi ve belirsizlik.

CIN 103 dersinin devamı niteliğinde olup öğrenilen konuların pekiştirilmesini, kelime bilgisinin arttırılmasını ve bunların çeşitli diyaloglarda kullanılmasını hedefler.

CIN 102 dersinin devamı niteliğinde olup öğrenilen konuların pekiştirilmesini, kelime bilgisinin arttırılmasını ve bunların çeşitli diyaloglarda kullanılmasını hedefler.

Bu derste yeniliğin ve buluş kavramlarının tanımı, yenilik türleri, teknolojik değişimin ölçülmesi, ters inovasyon, ulusal yenilik sistemleri, açık/kapalı inovasyon, yeniliğin finansmanı ve ekonomik büyüme ile yenilik arasındaki ilişkiler üzerinde durulacaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler, geleneksel ve güncel yenilik modellerine ilişkin teoriler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Küreselleşmenin tanımı, olumlu ve olumsuz yönleri, etkileri, tarihçesi, dünya ekonomisi ile ilgili trendler, önemli ulusal ekonomilerin analiz edilmesi

Eviews programı ve STATA programlarının tanıtımı ve uygulama yapılması, tekli regresyon, çoklu regresyon modeli (MLR), hipotez testleri, Güven aralıkları, Uyumun iyiliği ölçütleri, Kukla değişkenler, Heteroskedastisite testleri, Yapısal Kırılma Testleri, F ve Ki-kare testleri, Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri, Probit, Logit, Olasılık Modeleri, Zaman Serisine Giriş, Zaman Serisinde Otoregresif Modeller, Zaman Serisinde Otokorrelasyon testleri, Zaman Serisinde (ADL) Kendinden Dağıtımlı Gecikme Modelleri, İktisat Uygulamaları, Volatilite Modelleri (ARCH ve GARCH)

Bu derste öğrenciler enerji piyasaları ve işleyişi, enerji üretimi ve tüketimi, enerji-çevre ilişkisi ve iklim değişikliğinin ekonomik etkileri gibi konuları öğrenirler.

Ekonomi ve çevre, doğal kaynaklar ve etkin kullanımı, ekonomik verimlilik ve piyasalar, çevre standartları ve ekonomi, kirliliğin toplumsal etkileri, çevre koruma maliyetleri, fayda - maliyet analizi, çevre politikaları analizi, uluslararası anlaşmalar, ekonomik kalkınma ve çevre.

Tarım ve kırsal alana ilişkin makro ve mikro sorunları tanımlar, çözümü için bağımsız ve grup halinde araştırma yaparak ilgili verileri toplar, bu verilerin analizinde kullanılan teknikleri öğrenir, bilir ve uygular, elde edilen sonuçları analiz eder, model oluşturur, formüle eder ve sorun çözmede kullanır.

Ekonomi ve finans alanında araştırma konusu seçen öğrenciler araştırmalarının konusunu, önemini, literatür taramasını içeren araştırma projelerini hazırlar.

Olasılık, regresyon, lineer programlama, simulayon, optimizasyon teorisi, nakliyat, üretim, envanter ve proje yönetimi gibi konuların uygulanması.

Finansal sistem ve faiz oranları, paranın zaman değeri, sermaye bütçelemesi, sermaye yapısı teorileri, temettü politikası, menkul kıymetler, risk ve getiri, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, tahvil ve hisse senedi değerleme.

Beklenen getiri ve risk; menkul değerler ve menkul değer piyasaları; finansal enformasyon kaynakları; piyasa endeksleri; menkul değer fiyatlarını belirleyen etkenler; portföy çeşitlendirmesi; finansal varlıkları fiyatlandırma modeli; bono fiyatlandırması; getiri eğrisi; faiz oranı riski; tek endeksli piyasa modeli, hisse senetlerinde fiyat hareketleri ve teknik analiz; temel analiz; portföy seçimi; yatırım performansı değerlendirmesi; türevler.

Finansal Pazarlar ve Kurumların Rolü, Faiz Oranları, Merkez Bankası Sistemi, Para ve Sermaye Piyasaları, Tahvil ve Hisse Senedi Değerleme, Yatırım Fonları, Bankacılık Sistemi, İstanbul Menkul Kıymet Borsaları ve Borsa İstanbul.

Uluslararası para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri tanımlamak, analiz etmek ve değerlendirmek. Küreselleşmiş bir dünyada özel sektör veya kamu şirketi yöneticileri olarak tutarlı finansal yönetim kararları verebilmek. İşletme yöneticileri olarak finansal krizlerin zarar verici etkilerinden korunmak ve krizleri fırsata çevirebilmek. Faiz ve döviz riskine karşı korunma teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak. Döviz piyasalarının işleyişi ve döviz kurlarını tahmin yöntemleri hakkında temel bilgiler edinmek. Uluslararası piyasalar ve uluslararası bankacılık hakkında temel bilgilere sahip olmak. Döviz kurunun uluslararası finansman ve ulusal ekonomi üzerindeki etkilerini incelemek.

Bu ders Fransızca'ya bir başlangıç niteliğindedir. Temel sözcüklerin ve dilbilgisi kurallarının öğretilmesi ile öğrencilerin onları günlük diyaloglar içinde kullanabilme becerisi edinmesi hedeflenir.

Bu ders FRA 101 dersinin bir devamıdır. Bu dersin sonunda öğrencilerin kelime ve gramer bilgilerinin gelişmesi ve çeşitli konular hakkında kompozisyonlar yazabilmeleri amaçlanır.

Dersin temel amacı, öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirilmek; insani, sosyal, ekonomik vb. problemlerle toplumda göç ve afetler, engelliler, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere çeşitli konu ve sorunlar hakkında duyarlılık kazanmalarını sağlamak; katılacakları ve gerçekleştirecekleri bazı gönüllülük faaliyetleriyle insani, sosyal, kültürel, ahlaki değerlerin ve becerilerin geliştirilmesini sağlamak olup bu amaç doğrultusunda toplumda engelli yaşamı, göç ve afet gibi toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu konularda görünürlüğü ve farkındalığı artırmak; böylece öğrencilerin seçecekleri bir gönüllülük alanında, önceden hazırlanacak bir plan dâhilinde bir dönem boyunca gönüllü çalışmalarda görev almalarını ve sonuçlarını paylaşmalarını sağlamaktır.

Bu ders, İspanyolca'ya giriş niteliğinde olup öğrencilere İspanyolca'nın temel dilbilgisi kalıplarını, kısa günlük diyaloglar içinde sunar ve onların bu kalıpları kullanma becerilerini geliştirmelerini amaçlar.

ITA 101 dersinin devamdır. Derste öğrenilen konuların pekiştirilmesi, kelime bilgisinin arttırılması ve öğrencinin gerek sözel gerekse yazılı olarak, temel konularda kendini ifade edebilmesi amaçlanır.

ISP 101 dersinin devamıdır. Bu derste amaç, öğrenilen konuların pekiştirilmesi ve kelime bilgisinin arttırılarak öğrencilerin gerek yazılı gerekse sözlü ortamlarda kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır.

Bu ders İtalyanca'ya başlangıç niteliğinde olup öğrenciye temel sözcükler ve dilbilgisi kalıpları öğretilir. Ayrıca öğrencinin günlük hayata yönelik çeşitli durumlarda öğrenmiş olduğu kalıpları kullanmasına yönelik uygulamalar yapılır.

Kültür kuramları ve eleştirisine giriş, “Kültür ve kuram nedir?”, Edebiyat kuramları ve eleştirisi; Hermenötik, alımlama kuramı, postmodernism, yabancılaştırma, biçimcilik; montaj ve anlam, Marksist kuram, Frankfurt Okulu, meta fetişizmi, tüketim kültürü, ideoloji; kültür emperyalizmi, siyasal kültür, göstergebilim; kodlar, yananlam, düzanlam, eğretileme, düzdeğişmece, metinlerarasılık, yapısalcılık, psikanalitik kuram; id, ego, superego, mit, yoğunlaşma, Oidipus kompleksi, yüceltme; arketip, gölge, kahramanlar, sosyalojik kuram; kültür, popüler kültür, çokkültürcülük, anomi, kutsal ve dünyevi; kitle iletişim araçları, kitle toplumu, popüler kültür; gündelik yaşam, Talcott Parsons’ın çalışmalarında kültür ve toplumsal bütünleşme; Durkheimcılar: Ritüel, sınıflandırma ve kutsal olan, kültür kuramları içerik değerlendirmesi.

Sözlü iletişim, sözsüz iletişim, yazılı iletişim, bireylerarası iletişim, grup iletişimi, kitle iletişimi, çevrimiçi iletişim.

A2-B1 düzeyinde - geçmiş zaman kullanarak yapılan bir tatili anlatma, izlediği bir filmi anlatma, dinlediğini anlama ve fikir verme, geçmiş zaman kullanarak bireysel deneyimleri hakkında konuşma ve yazma, üstünlük sıfatları kullanarak bir yeri tasvir etme, ‘önce, sonra, -iken kullanarak kültürel etkinlikler hakkında konuşma, ‘should ve have to’ kullanarak öneriler ve zorunluluklar hakkında konuşma, ‘too much, too many, enough’ kullanarak alışveriş alışkanlıkları hakkında konuşma, sıfat cümleciği kullanarak tercihler hakkında konuşma, sürekli geçmiş zaman-past continuous kullanarak geçmiş bir olayı anlatma, ‘may, might, can, could, must’ gibi yardımcı filler kullanarak tahmin yapma cümleleri kurma, ‘used to’ kullanarak geçmiş alışkanlıklar hakkında konuşma, Şart cümleleri-If clauses kullanarak ihtimaller üzerinde konuşma.

B1 düzeyinde - hobiler hakkında konuşma ve yazma, edilgen yapı kullanarak müzeler ve sanat hakkında konuşma ve yazma, sıfat cümlecikleri kullanarak insanların karakterleri ile ilgili konuşma ve yazma, teknoloji ve teknolojik ürünler hakkında konuşma ve yazma, -mişli geçmiş zaman kullanarak geçmişteki bir olayı anlatma, insanların görünüşlerini tasvir etme, ettirgen çatı kullanarak cümle kurma, bir semtin iyi ve kötü özellikleri hakkında konuşma ve yazma, şart cümleleri-If clauses kullanarak ihtimaller üzerinde konuşma, gerçekleşmeyecek durumları ifade eden şart cümleleri kullanma- second conditional, pişmanlıklar ve sorunlara çözümler hakkında konuşma ve yazma, may, might, can, could, must gibi yardımcı modal filler kullanarak ihtimaller üzerinde konuşma ve yazma, icatlar hakkında konuşma ve yazma, şart cümleleri kullanarak geçmişteki ihtimalleri konuşma ve yazma-Third conditional, dolaylı anlatım kullanarak haberler ile ilgili konuşma ve yazma.

Girişimcilik kavramı, Girişimcilik özelliklerinin değerlendirilmesi, yaratıcılık ve iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, küçük işletmelerin çeşitleri, KOBİ’lerde yönetim, KOBİ’lerde insan kaynakları yönetimi, KOBİ’lerde halkla ilişkiler, KOBİ’lerde pazarlama, Pazar araştırma, KOBİ’lerde üretim yönetimi, KOBİ’lerde ARGE, KOBİ’lerde finansman, KOBİ’lerde muhasebe, İş planı kavramı, iş planı pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal planları içerecek şekilde değerlendirilmesi.

Kamu maliyesinin tanımı, kapsamı ve amaçları, kamu giderleri, kamu gelirleri, kamu bütçesi, kamu borçlanması ve bu kavramların ve süreçlerin Türkiye'deki karşılığı ve işleyişi bu derste işlenecek konular arasındadır.

Konu anlatımı, iletişimsel Metot, görsel-işitsel metotlar, soru-cevap tekniği, dilbilimsel metot, takım/grup çalışması, rol oynama/dramatize etme.

Konu anlatımı, iletişimsel Metot, görsel-işitsel metotlar, soru-cevap tekniği, dilbilimsel metot, takım/grup çalışması, rol oynama/dramatize etme.

Konu anlatımı, iletişimsel Metot, görsel-işitsel metotlar, soru-cevap tekniği, dilbilimsel metot, takım/grup çalışması, rol oynama/dramatize etme.

Konu anlatımı, iletişimsel Metot, görsel-işitsel metotlar, soru-cevap tekniği, dilbilimsel metot, takım/grup çalışması, rol oynama/dramatize etme.

Sivil toplum kuruluşlarının terminolojisi, anlamı, görevleri, sorunları ve türleri ile devletle ilişki biçimleri, yurttaş-birey-devlet unsurları arasındaki yeri.

Özellikle öğrencinin eğilimi olan ve ilgi duyduğu alanı ile ilişkili konulara dair ön görüşme, öğrencileri yönlendirme, seminer kritiği ve değerlendirilmesi, ders kapsamında seminer Kavramı, beden dili ve etkili iletişim, iletişimin öğeleri ve iletişimin işlevleri, iknanın ilkeleri, kişilerarası iletişim sorunları, çatışma (uyuşmazlık) yönetimi ve stres, iş yerinde motivasyon, etkili konuşma becerisi, nasıl etkili konuşmacı olunur?, etkili konuşmanın önemi ve üzerinde durulması gereken noktalardır.

Teknoloji bağımlılığının ne olduğunu, insana ve topluma olan etkilerini; diğer bağımlılıklarla ve günümüz yaşantısıyla olan ilişkisini irdelemek, teknoloji bağımlılığı ve onunla mücadele ile ilgili ilke ve kurallar konusunda akademik bir bakış açısı kazandırmak; teknoloji bağımlılığının tarihçesini ve onu nasıl anlamamız gerektiğine dair bir bakış açısı kazandırmak, teknoloji bağımlılığına ilişkin literatürü ele almak.

Sanat eserlerini tarihsel süreç içinde mimari, resim, heykel, kabartma , toplumsal yapı ve tüm özellikleri ile incelemek.

Bu ders bilişim teknolojilerinde etik konusunu, bilişim etiğinin bilgi teknolojileriyle ilgili olarak ahlaki, yasal ve sosyal yanlarıyla ele alınmaktadır. Bilişim etiği hakkında bilgileri içermektedir.

Öğrencilerin modern işletmelerin karar destek sürecinde kullanmak zorunda olduğu bilgileri üreten bilişim sistemleri ve bilişim teknolojileri konusunda temel kavramları ve uygulamaları öğrenmesi ve bunların bir kısmını kullanabilmesi.