Yandal/Çift Anadal Olanağı

Çift anadal programı Doğuş Üniversitesinde bir lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin, istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları takdirde; ikinci bir eğitim-öğretim dalında da lisans diploması olmak üzere iki ayrı diploma almalarını veya ilgi duydukları başka bir eğitim-öğretim dalında bilgilenmelerini sağlamaktadır. İkinci anadalı başarı ile tamamlayan öğrencilere o dala ait lisans diploması ve yandal eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere o dal ile ilgili bir sertifika verilir.

  

Öğrenci kayıtlı olduğu lisans programının en erken 3., en geç 6. yarıyılının başında Yandal Programına başvurabilir. Yan dal programına başvurular; ilan edilen tarihlerde, başvuru formu ve not belgesi ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır. Öğrencinin Yandal Programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu lisans programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlamış olması ve başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Başvuru sayısının fakülte tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Gerekli koşulları sağlayan öğrenci başvuruları, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili fakültelere gönderilir ve akademik takvimde ilan edilen “Derse Yazılma” tarihinden en geç bir hafta önce ilgili yönetim kurullarının kararı ile kesinleşir. Aynı anda birden fazla yan dal programına kayıt yapılamaz. Aynı anda çift anadal ile yan dal programına kayıt yapılabilir. Kayıtlı olduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal programını en az 2,00 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye, mezun olduğu yarıyıl sonunda “Yandal Sertifikası” verilir.

 

İşletme bölümünün ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir. Açılacak olan Çift Anadal programları, öğrencinin Çift Anadal programında alması gereken dersler ve krediler; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak İşletme Bölümünün ve Fakülte kurulunun kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile akademik takvimde ilan edilen “Derse Yazılma” tarihinden bir ay önce belirlenir. Kontenjanlar, o öğretim yılında ilgili programda öğrenime başlayan öğrenci sayısının %20'sinden az olmamak üzere, İşletme Bölümünün görüşü alınarak Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır ve akademik yılın başlangıcından bir ay önce ilan edilir.

 

Çift Anadal Programına (ÇAP) anadal lisans programının en erken 3'üncü ve en geç 5'inci yarıyılı başında başvurabilir. ÇAP başvuruları başvuru formu ve not belgesi ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır. Öğrencinin ÇAP'a başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar devam ettiği anadal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, GNO'nın en az 2.72 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir. Başvuru sayısının fakülte tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Genel not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin anadal programı başarı sıralamasındaki yüzdelik oranına bakılır. Gerekli koşulları sağlayan öğrenci başvuruları, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili fakülteye veya fakültelere gönderilir. ÇAP’a kabul, her iki bölüm kurulunun önerisi ve fakülte yönetim kurul veya kurullarının akademik takvimde “Derse Yazılma” tarihinden en geç bir hafta önce aldıkları kararla kesinleşir. Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. Öğrencinin Çift Anadal ikinci lisans programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 2,72 olması gerekir. İkinci anadal lisansına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.

 

Türkçe programlarda okuyup, İngilizce programlarda ÇAP veya Yandal yapmak isteyen öğrencilerin, DÜİYES sınavına girerek başarılı olmaları veya Doğuş Üniversitesi yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.