Dersler

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) Dersler

Üniversitemize kayıtlanan yeni öğrencilerimize oryantasyon programı kapsamında müfredat, işleyiş, birimler, yönetmelikler, sistem ve olanakların tanıtılması.

 

Öğrencilerin akademik çalışma becerilerini geliştirmek, eleştirel düşünme ve araştırmaya cesaretlendirmek için sınıf içinde sözlü mülakatlar, interaktif ders uygulamaları, makale yazımı, yoğun teknoloji kullanımı ile dinleme etkinlikleri, alıştırmalar ve kelime bilgisini geliştirici çalışmalar yapılır.

 

Sosyal düzen; hukukun prensipleri; hukukta hiyerarşi; Kanunun dalları; Kanuni ilişkiler ve haklar; Finansal araçların kanunu; Ticari Hukuk; Kanunda bireysel haklar; Özel Sözleşme çeşitleri (leasing, franchising, factoring, fortfaiting).

 

Uluslararası ticaretin kavramsal çerçevesini korumak amacıyla uluslararası ticaretin temelleri (ithalat, ihracat, ticaret dengesi, ödeme dengesi, döviz, uluslararası ticaret politikası) ve uluslararası iş konuları tanıtılacaktır.

 

Kümeler ve küme işlemleri, reel sayılar, cebirsel işlemler ve temel eşitlikler, kartezyen koordinat sistemi, lineer ve ikinci dereceden denklemler, lineer fonksiyonlar, lineer ve kuadratik fonksiyonların grafikleri, limit, süreklilik, türev, üstel fonksiyonlara ve logaritma fonksiyonuna giriş, finans matematiği, matrisler, matris işlemleri, determinantlar, Cramer kuralı, lineer programlama problemleri. Üstel ve logaritma fonksiyonların türevleri, belirsiz integral, integral teknikleri, belirli integral ve uygulamaları.

 

Sosyal bilim ve sosyal bilimsel araştırmanın adımları, ilk toplumlar, kültür, toplumsal tabakalaşma, Antropoloji: tanımı ve temel kavramlar, birey ve sosyalleşme, modern sanayi toplumunu Marx, Weber ve Durkheim'in yaklaşımları ile anlamak, devlet yönetimi ve yönetim biçimlerini tanımlamak, ekonomi ve ekonominin temel kavramları.

 

Modernite ve post-modernitenin tanımı, moderniteye temel kuramsal yaklaşımlar, sanayi devrimi ve sonuçları, Fordizm ve Taylorizm, egemen tüketici kavramı, tüketim kültürü ve küreselleşme, aşırı tüketimin çevresel etkileri.

 

Ders, bireyler arası, gruplar ve örgütler içi ve arası iletişimin yazılı, sözlü ve sözlü olmayan biçimlerini kapsamaktadır.

 

Mikro ve makroiktisadın temel kavramları, iktisadi problem; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları; milli gelir ve milli gelirin hesaplanması; ekonomik kalkınmaya, işsizliğe ve enflasyona yönelik sorunlar; makroekonomik politika araçları.

 

Derste küreselleşme çerçevesinde dünyadaki ana gelişmeler incelenecektir. Küreselleşme ile politika, küreselleşme ile ekonomi, küreselleşme ile yoksulluk, küreselleşme ile kültür arasındaki ilişkilere, insan göç akışına olduğu kadar küreselleşmenin gelişmesinde teknolojinin oynadığı role özel vurgu yapılacaktır. Bu derste ayrıca küreselleşmenin çevre sorunlarına olan etkisine de bakılacaktır.

 

Bu derste öğrenci siyasi söylemlerin merkezindeki konuları ve tartışmaları öğrenir.

 

Erken modern dönem gelişmeleri ve fikirlerine dair kısa bir girişten sonra, 18. yüzyıldan itibaren, 19. ve 20. yüzyıllarda, modern dünyanın yaşadığı, Aydınlanma Çağı, Endüstri Devrimi, Fransız Devrimi ve dünya savaşları gibi temel dönemeçleri ve bunların ortaya çıkardığı başlıca kültürel, ekonomik ve siyasi tema ve olayları ele alır.

 

Dersin amacına uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla TÜRK 101 dersinde; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe'nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe, sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları, dilekçe yazma,  özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.

 

İşletme dili olarak muhasebe; finansal tablolar; muhasebe kayıtları; büyük defter, günlük defter, mizan; karın ölçülmesi ve muhasebe çevriminin tamamlanması; düzeltme kayıtları ve finansal tabloların hazırlanması; ticari aktivitelerin muhasebeleştirilmesi; dönen varlıkların, duran varlıkların ve kısa vadeli borçların muhasebeleştirilmesi.

 

Yönetim teorisinin gelişimi; yönetim fonksiyonları ve yönetimin değerlendirilmesi; çevre, şirket kültürü ve küreselleşmenin etkileri; karar verme; amaç belirleme ve planlama; stratejik yönetim, planlama araç ve teknikleri; organize etme ve koordinasyon; insan kaynakları yönetimi; liderlik; kontrol.

 

Arz ve talep, fiyatın belirlenmesi; esneklik; tüketici davranışı teorisi; üretim teorisi ve maliyetler; rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasalarda çıktının belirlenmesi; üretim faktörlerinin fiyatlandırılması; genel denge analizi.           

 

Uluslararası Lojistikte temel kavramlar, farklı ulaşım türleri ve Uluslararası Lojistik'in ana bileşenleri.

 

İstatistik tanımı ve genel kavramlar, ihtimal tanımı ve aksiyomları, değişken ve rassal değişkenler, ihtimal dağılımları, (binomial, geometrik, hipergeometrik, Poisson, normal ve t dağılımı); örnekleme teorisi; parametre değerlerinin örnekten tahmin yöntemleri: noktasal ve aralıksal tahmin, parametrelere ilişkin güven aralıkları

 

Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini belirtmek. XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nda görülen değişimleri ve İmparatorluğun çözülme nedenlerini, kurtarma çabalarıyla birlikte ele almak. Türk ulusunun, bağımsızlığını kazanarak varlığını sürdürmek amacıyla gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık ve savaş evrelerini, ulusal egemenliğe dayalı yeni ve çağdaş devletin kuruluş aşamaları ile ilişkilendirerek değerlendirmek. Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış politika sahasında harcadığı çabaları, ekonomik hedeflerine ulaşma gayretini ve bu alanlardaki kazanımlarını göstermek. Toplumsal ve kültürel alanda yapılan inkılaplarla ulaşılmak istenen çağdaş uygarlık düzeyini tanıtmak. Mustafa Kemal Atatürk’ün asker, devlet adamı, inkılapçı kişiliğini ve Atatürkçü düşünce sitemini açıklamak ve dünyadaki yerini vurgulamak. Bu çerçevede, Atatürk İnkılaplarını akılcı, bilimsel ve milli esaslar doğrultusunda kavratarak, Türk Cumhuriyeti’nin güncel gelişmeleri üzerinde bilinç kazandırmak ve olayları değerlendirme yeteneğini geliştirmek.

 

Bir araştırma problemini ele alıp, hipotez geliştirmek ve uygun araştırma tasarımı ile veri toplayaıp, analiz etme ve raporlama becerilerini kazanmak.

 

İşletme Stratejisi ve Pazarlama Planı; pazarlama çevresi;Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları; Pazar Bölümleme, Hedef Pazar Seçimi ve Konumlandırma; Fiyat, Dağıtım ve Pazarlama İletişimi Stratejileri; Rekabetçi Üstünlük Sağlama Stratejileri.

 

Bilgi Çağı Gereksinimleri, Yazılım ve Çoklu Ortam, İşletim Sistemleri, Bilgisayarın İçindekiler (Bellek, CPU, Depolama, Giriş/çıkış, Ağlar, İnternet, Verimlilik Yazılımı), Proje hazırlama.

 

Milli Gelir, milli gelirin bileşimi ve milli geliri belirleyen modeller; ekonomik büyüme sorunları; işsizlik ve enflasyon; maliye politikaları; para ve para politikaları; uluslararası ticaret ve finans.

 

İşletme finansına giriş, finansal sistem ve faiz oranları, mali tablo analizi, finansal planlama ve kontrol, paranın zaman değeri, başabaş noktası analizi, çalışma sermayesi yönetimi, nakit yönetimi, alacak ve stok yönetimi, kısa süreli finansman.

 

Dış ticaretin temel kavramları, İhracat ve ithalat yönetimi, ihracat ve ithalatta kullanılan yöntemler ve belgeler, dış ticarette ödeme yöntemleri, dış ticarette ulaştırma çeşitleri.

 

Finansal sistem ve faiz oranları, paranın zaman değeri, sermaye bütçelemesi, sermaye yapısı teorileri, temettü politikası, menkul kıymetler, risk ve getiri, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, tahvil ve hisse senedi değerleme.

 

İşletme hukuku, ticari işletme, ticaret şirketleri, kambiyo senetleri hakkında temel hukuki bilgi

 

Temel muhasebe kavramları, dış ticaret işlemleri, ihracat ve ithalat işlemleri muhasebesi, yabancı paraların değerlemesi.

 

Dünya Ticaret tarihi ve Ticaret Politikasının araçları boyunca Uluslararası Ticaretin temel kavramlarına genel bakış.

 

Türk Hukukunda uluslararası ticaret ile ilgili mevzuat, ihracat-ithalat mevzuatı, kambiyo mevzuatı, akreditifle ilgili mevzuat ve uygulamalar. Türk Gümrük mevzuatı ve uygulamaları, İhracatta gümrük işlemleri, İthalatta gümrük işlemleri, Menşe ve kıymet beyanı, transit rejimi, şartlı muafiyet, gümrük vergileri.

 

Dersin ilk bölümü sivil toplum kuruluşlarının tanımları, farklılıkları ve sivil toplum örgütlerine farklı kavramsal yaklaşımları ele alır. Dersin ikinci bölümü sivil toplum kuruluşlarının insani yardım, insan hakları ve küresel yardım gibi ulus-ötesi müdahalelerdeki rolünü analiz etmektedir.

 

Uluslararası Finansa Giriş Ödemeler Bilançosu Uluslararası Ödemeler Sistemleri Döviz Piyasalarının İşleyişi Döviz Kurları ve Uluslararası Pariteler Döviz Kurlarının Tahmini Swap İşlemleri Döviz Opsiyonları Döviz Futures Sözleşmeleri Kur Etkisine Açıklık ve Ekonomik Etkinin Yönetimi İşlem Etkisi ve Yönetimi Muhasebe Etkisi ve Yönetimi Uluslararası Piyasalar, Uluslararası Bankacılık ve Gelişen Finansal Piyasalar.

 

Proje ve proje yönetiminin tanımı; proje yönetimi sürecinin bileşenleri; proje organizasyonu; faaliyetlerin analizi; proje çizelgeleme; kaynak yönetimi; projede teknoloji yönetimi; bütçeleme; proje takibi ve kontrolü.

 

E-Ticarette yer alan iş tipleri. e-ticaret alt yapısı. internetin gelişimi ve ticaretteki önemi. B2B,B2C,C2C, mobil ticaret, sosyal ticaret, yerel ticaret. e-ticaret pazarlama, e-ticarette reklam. sosyal networkler.e-ticarette etik,sosyal ve politik konular.

 

Küresel ticaretin gelişimi ve güncel sorunları, Türkiye ve küresel ticaret.

 

Küresel pazarlamaya giriş; küresel ticaret, siyasi, hukuki, yasal, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamlara bakış; küresel bilgi sistemleri ve pazar araştırması, küresel pazar bölümleme, hedefleme ve konumlandıma, küresel pazara giriş stratejileri, global ürün ve marka kararları, global fiyatlandırma kararları; küresel pazarlama kanalları ve fiziksel dağıtım; küresel pazarlama iletişimi kararları. Ticaret ve pazarlama arasındaki ticaret kanunları, gümrük ve yönetmelikler, etkileşim altında pazarlama stratejilerindeki farklılıklar.

 

Ders kapsamında; "Yenilik Yaratma Çevresi", "Yenilik Türleri", "Yenilik Yaratma Süreci", "Yaratıcı Düşünme Teknikleri; Beyin Fırtınası, Yanal Düşünme, İkili Çağrıştırma, Morfolojik Analiz, La Salle Matrisleri, Yaratıcı Problem Çözme Teorisi (TRIZ)", "Araştırma ve Geliştirme" ile "Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması ve Desteklenmesi" konuları ayrıntıları ile birlikte irdelenecektir.

 

İş hukuku, İş sözleşmesi, Sendikalaşma, Toplu iş sözleşmesi, Sosyal güvenlik.

 

Deniz ticareti ve denizcilik ekonomisinin güncel durumu, gemi tipleri, ölçüleri ve tonajları, konteyner çeşitleri, yük çeşitleri, modern limanlar, liman hizmetleri ve işlevleri, elleçleme ekipmanları ve teknolojisi, liman yönetim ve organizasyonu, limanlarda rekabet ve tarifeler, limanlarda operasyonlar, boş konteyner yönetimi, liman güvenliği ve emniyeti, ISPS Kodu, deniz taşımacılık sektöründe işbirlikleri layner hatları ve maliyet analizleri, Türkiye’nin denizcilik politikası, Türk limanlarının analizi, Dünya limanlarının analizi.

 

Küreselleşme; küreselleşmede ve kurumsal değişikliklerde yeni akımlar; ekonomik kalkınma; yeni binyılın kalkınma hedefleri; insani gelişim ve sürdürülebilir kalkınma.

 

İş dünyasında küreselleşme ve çeşitlilik artması, çalışanları uluslararası ticarette kültürler arası bileşende etkin bir şekilde çalışmaya zorlamaktadır. Gittikçe daha fazla insan diğer kültürlerden insanlarla etkileşime geçecektir. Bu nedenle, kültürlerarası çalışmalara yönelik eğitim, iş türüne bakmaksızın bir "zorunluluk" haline geldi. Ders bu içeriği vermektedir.

 

Mevcut kaynakların paylaşımı için pazarlık. Kaynakları genişletmek için müzakere stratejileri. Etkili müzakere yöntemleri

 

Girişimcilik kavramı, Girişimcilik özelliklerinin değerlendirilmesi, yaratıcılık ve iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, küçük işletmelerin çeşitleri, KOBİ’lerde yönetim, KOBİ’lerde insan kaynakları yönetimi, KOBİ’lerde halkla ilişkiler, KOBİ’lerde pazarlama, Pazar araştırma, KOBİ’lerde üretim yönetimi, KOBİ’lerde ARGE, KOBİ’lerde finansman, KOBİ’lerde muhasebe, İş planı kavramı, iş planı pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal planları içerecek şekilde değerlendirilmesi.

 

Küresel işletmeciliğin tanımı. Küresel işletmecilik ve yerel işletmecilik arasındaki farklar. Piyasaların küreselleşmesi, şirketlerin uluslararasılaşması. Küresel işletmecilikteki oyuncular. Doğuştan küresel ve uluslararası işletmelerin ortaya çıkışı. Kültürel çevre. Politik ve yasal çevre. uluslararası işletmecilikteki riskler. Bölgesel ekonomik entegrasyonlar. İhracat-ithalat, doğrudan yabancı yatırımlar. Lisanslama, franchising.

 

Uluslararası sınav (HSK) materyalleri olarak Çince kültürler, Çince karakterler, Çince tarihsel bilgiler, Çin ipek yolu bilgileri, ev ve oda nesnelerini tanımlamak, Çin yemeklerini ve menüleri hakkında bilgi sahibi olmak ve internet üzerinden çeşitli Çince materyaller kullanmak.

 

Türkiye Dış Ticaretinin kısa tarihi; ihracat ve ithalatımızın ürün ve ülke bazında yapısal değişimi; dışa açılma öncesi ve sonrasında dış ticaret politikaları ve sanayileşme stratejileri (ithal ikameci ve ihracata dayalı sanayileşme, dış ticaretimiz ve kalkınmaya etkisi, yeni teşvik sisteminin bu bağlamda önemi ve etkileri). Neo-liberal dönemde ve özellikle son 10 yılda dış ticaretimizin yapısal analizi, dış ticaret politikalarının ve özellikle 2023'e yönelik stratejik hedefler ile ticaret ortaklarımızda eksen kayması olup olmadığının irdelenmesi.

 

Öğrenciler mezuniyete hak kazanmak için bir araştırma projesi yazmalı ve sunmalıdırlar. Proje bir danışman gözetiminde yazılarak bir jüri önünde sözlü olarak savunulmalıdır. Öğrencilerin çalışmalarında edindikleri bilgi ve becerilerini kullanabileceklerini kanıtlamaları beklenir. Bu deneyim onlara bilimsel yöntemleri uygulama, yazılı ve sözlü becerilerini geliştirme fırsatı verecektir.

 

İnsan haklarının gelişimi, çağdaş insan hakları anlayışı, Birleşmiş Milletler, organları ve insan hakları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yaşam hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ve çocuk hakları.