Dersler

Yönetim Bilişim Sistemleri Dersler

Kod 1. Yarıyıl Kredi Akts Kısa Açıklama
MAT101 İşletme Matematiği - I 2 6 Sayılar ve sayılar üzerinde işlemler, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar ve grafikleri, cebirsel fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, diferansiyel ve uygulamaları, belirsiz integral, elemanter fonksiyonların integralleri ve integral alma teknikleri, belirli integral ve uygulamaları.
YBS103 Programlamaya Giriş - 4 İşletmenin ve ekonominin temelleri, işletme etiği ve sosyal sorumluluk, global pazarlar, işletme yönetimi ve örgütlenme, girişimcilik, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, örgüt çalışanlarının davranışı ve motivasyon, finansal yönetim ve muhasebe, bilgi teknolojisi ve e-ticaret.
YBS102 Algoritma Geliştirme 3 5 Bilgisayar programlama konusuna bir giriş yapmak, programlama ile ilgili genel kavramları ortaya koymak, algoritma kavramı, algoritmaların nasıl oluşturulacağı konusuna değinmek ve değişkenler, veri tipleri, sınıf ve nesne kavramları, operatörler, kontrol yapıları, döngüler, diziler, karakter dizileri, koleksiyonlar ve fonksiyonlar gibi programlama yapılarını öğretmektir.
BA101 İşletmeye Giriş 3 5 İşletmeciliğe ilişkin temel kavramları açıklamak. İşletmenin kuruluş yerinin seçimi ve kurulması konusunda öğrencileri bilgilendirmek. İşletmenin bütün fonksiyonlarını ayrıntılı birşekilde açıklayarak öğrencilerin işletmelere bütüncül bir perspektiften bakabilecek bir mantık kazandırmak.
YBS101 Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş 2 5 Öğrencilerin modern işletmelerin karar destek sürecinde kullanmak zorunda olduğu bilgileri üreten bilişim sistemleri ve bilişim teknolojileri konusunda temel kavramları ve uygulamaları öğrenmesi ve bunların bir kısmını kullanabilmesi.
TURK101 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4 5 Dersin amacına uygun olarak öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe'nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe, sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları, dilekçe yazma, özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.
30
Kod 2. Yarıyıl Kredi Akts Kısa Açıklama
İNG101 İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4 5 Bu dersin amacı İngilizce ‘ye temel düzeyde bir başlangıç yapmak ve öğrencilerin günlük hayatta ve iş yaşamlarında İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurma yeteneklerini geliştirmektir.
TAR201 Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye’nin Oluşumu 4 5 Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini belirtmek, XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nda görülen değişimleri ve imparatorluğun çözülme nedenlerini, kurtarma çabalarıyla birlikte ele almak, Türk ulusunun, bağımsızlığını kazanarak varlığını sürdürmek amacıyla gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık ve savaş evrelerini, ulusal egemenliğe dayalı yeni ve çağdaş devletin kuruluş aşamaları ile ilişkilendirerek değerlendirmek, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış politika sahasında harcadığı çabaları, ekonomik hedeflerine ulaşma gayretini ve bu alanlardaki kazanımlarını göstermek, toplumsal ve kültürel alanda yapılan inkılaplarla ulaşılmak istenen çağdaş uygarlık düzeyini tanıtmak, Mustafa Kemal Atatürk’ün asker, devlet adamı, inkılapçı kişiliğini ve Atatürkçü düşünce sitemini açıklamak ve dünyadaki yerini vurgulamak, bu çerçevede, Atatürk İnkılaplarını akılcı, bilimsel ve milli esaslar doğrultusunda kavratarak, Türk Cumhuriyeti’nin güncel gelişmeleri üzerinde bilinç kazandırmak ve olayları değerlendirme yeteneğini geliştirmek.
MAT102 İşletme Matematiği - II 0 5 Sayılar ve sayılar üzerinde işlemler, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar ve grafikleri, cebirsel fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, diferansiyel ve uygulamaları, belirsiz integral, elemanter fonksiyonların integralleri ve integral alma teknikleri, belirli integral ve uygulamaları.
YBS104 Bilgisayar Programlama Uygulamaları 3 5
BA141 Yönetim Organizasyon 3 5 Yönetim teorisinin gelişimi, yönetim fonksiyonları ve yönetimin değerlendirilmesi, çevre, şirket kültürü ve küreselleşmenin etkileri, karar verme, amaç belirleme ve planlama, stratejik yönetim, planlama araç ve teknikleri, organize etme ve koordinasyon, insan kaynakları yönetimi, liderlik, kontrol.
ADD 5
30
Kod 3. Yarıyıl Kredi Akts Kısa Açıklama
BA252 Pazarlama Yönetimi 3 5 Pazarlama yaklaşımları, stratejik pazarlama yönetimi, pazarlama çevresi, pazarlama araştırmaları, bölümlendirme, konumlandırma, pazarlama karması stratejileri.
BA201 Sosyal Bilimler için İstatistik 3 5 İstatistik tanımı ve genel kavramlar, ihtimal tanımı ve aksiyomları, değişken ve rassal değişkenler, ihtimal dağılımları, (binomial, geometrik, hipergeometrik, Poisson, normal ve t dağılımı); örnekleme teorisi; parametre değerlerinin örnekten tahmin yöntemleri: noktasal ve aralıksal tahmin, parametrelere ilişkin güven aralıkları.
YBS202 Nesne Tabanlı Programlama 3 5 Öğrenciye güncel Nesneye Dayalı Programlama Dillerinin prensiplerini öğretmek.
YBS203 Veri Yapıları ve Algoritmalar 3 5 Bilişim projesi oluşturulacak alanlardaki sorunların çözümleri için algoritma/akış şemalarına uygun veri yapılarının belirlenmesi ve kullanılmasını öğretmek.
BA241 Karar Verme Teknikleri 3 5 Geleceğin yönetici adaylarına daha etkin karar verme yeteneğini kazandırmak amacıyla yönetsel karar vermede kullanılan sayısal yöntemleri vermek
ENG201 Mesleki İngilizce I 2 5
30
Kod 4. Yarıyıl Kredi Akts Kısa Açıklama 4. Yarıyıl Seçmeli Kredi Akts
BA242 Örgütsel Davranış 3 5 Örgütsel davranışın tanımı, algılama süreci, kişilik ve tutumlar, motivasyon, öğrenme, çalışma grupları, çalışma ve stres yönetimi, güç ve liderlik, iletişim, karar verme, örgüt kültürü ve yapısı, değişim yönetimi, çatışma yönetimi, kültür.
BA202 Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri 3 5 Bir araştırma problemini ele alıp, hipotez geliştirmek ve uygun araştırma tasarımı ile veri toplayıp, analiz etme ve raporlama becerilerini kazanmak.
BA203 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3 5 MİY’nin etkin ilişkisel pazarlama açısından planlama, uygulama ve kontroldeki rolünün anlaşılması. Müşterinin hayat boyu değerinin hesaplanması ve MİY uygulamalarındaki kullanım alanlarının açıklanması. MİY’nin müşterileri elde etme, büyütme ve sadık hale getirmek açısından rolünün ortaya konması. Başarılı MİY uygulamalarında kritik başarı faktörlerinin tanımlanması. MİY uygulamalarında kullanılan mevcut ve gelişmekte olan teknolojilere ilişkin açıklamalar yapılması.
YBS204 İnternet ve Web Programlama-I 3 5 Web, web tasarımı ve internet teknolojileri temel kavramları verilerek, web tabanlı uygulama geliştirme yöntemleri, web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerinin (HTML, CSS, JavaScript) temel seviyede kullanımı, MVC mimarisini kullanarak sunucu taraflı dinamik web sayfaları tasarımı ve hazırlanan web sitelerinin internette yayınlanması becerilerini kazandırmaktır
YBS205 Veritabanı Yönetim Sistemleri 3 5 Günümüz işletmeciliğinde ve iş hayatında veritabanları işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlamaları ve en azından rakipleriyle başabaş mücadeleleri için bir gerekliliktir. Diğer yönetim bilişim sistemleri ile entegre edilmiş ve iyi dizayn edilip oluşturulmuş bir veritabanı sistemi, işletmelerde bulunan orta ve üst düzey yöneticilerin her gün almak zorunda oldukları yüzlerce yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış, ve yapılandırılmamış kararların alınması için gerekli veri ve bilgiyi sağlayacaktır. İşletmelerin her departmanında çok çeşitli veritabanları kullanılmaktadır. Ancak bir veritabanının en fazla fayda sağlaması için işletme ihtiyaçları doğrultusunda titizlikle planlanıp, en etkili şekilde oluşturulmalıdır. Bunun içinde hem yönetim hem de teknoloji konusunda bilgi sahibi kişilere ihtiyaç vardır. Bu ders ile öğrencilerin bu sistem ve teknolojilerle tanışıp, uygulamadan örnekler üzerinde çalışmaları amaçlanmaktadır.
ADD 5
30
Kod 5. Yarıyıl Kredi Akts Kısa Açıklama 5. Yarıyıl Seçmeli Kredi Akts
YBS302 Görsel Programlama 3 5 Yazılım süreci hakkında genel bilgi sahibi olmak.
Bilgisayar programlaması konusuna bir giriş yapmak, programlama ile ilgili genel kavramları ortaya koymak. Programlama dileri hakkında bilgi sahibi olmak
Görsel programlamanın avantajlarını bilmek
Web programlama ile masaüstü programlama arsındaki farkları bilmek ve programlama icin kullanılan yardımcı teknolojiler hakkında genel bilgi sahibi olmak
İnsan Kaynakları Yönetimi 5
YBS304 İnternet ve Web Programlama-II 3 5 Web, web tasarımı ve internet teknolojileri temel kavramları verilerek, web tabanlı uygulama geliştirme yöntemleri, web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerinin (HTML, CSS, JavaScript) temel seviyede kullanımı, MVC mimarisini kullanarak sunucu taraflı dinamik web sayfaları tasarımı ve hazırlanan web sitelerinin internette yayınlanması becerilerini kazandırmaktır
BA349 Girişimcilik 2 5 İş hayatında girişimcilerin rolü, küçük işletmelerin yönetiminde karşılaşılan sorunlar, hükümet politikalarının küçük işletmeler üzerindeki etkileri, küçük işletmeler için gerekli teknik ve işlevsel beceriler, girişimcilerin kişisel nitelikleri, işletme planlarının geliştirilmesi.
BA311 Genel Muhasebe 5 İşletme dili olarak muhasebe, finansal tablolar, muhasebe kayıtları, büyük defter, günlük defter, mizan, karın ölçülmesi ve muhasebe çevriminin tamamlanması, düzeltme kayıtları ve finansal tabloların hazırlanması, ticari aktivitelerin muhasebeleştirilmesi, dönen varlıkların, duran varlıkların ve kısa vadeli borçların muhasebeleştirilmesi.
ENG301 Mesleki İngilizce 2 (AİD) 2 5
AİD 5
30
Kod 6. Yarıyıl Kredi Akts Kısa Açıklama 6. Yarıyıl Seçmeli Kredi Akts
YBS341 Sistem Analizi ve Tasarımı 2 6 Öğrencilerin karmaşık işletme ve iş dünyası sistemlerini anlayabilmeleri, çözümleyebilmeleri ve yeni sistemleri baştan sona dizayn edip geliştirebilmeleri için gerekli bilgi, yöntem ve teknikler ile aşinalık sağlanmasıdır. Ders ağırlıklı olarak bilişim sistemleri ve yönetim bilişim sistemleri odaklı işlenecektir. Gönüllülük Çalışmaları 4
YBS364 Üretim Yönetimi 5 Rekabet, servis ve ürün tasarımı ve üretimi, üretim teknikleri, proje yönetimi, tedarik zinciri, yer seçim analizi, insan kaynakları yönetimi, stok yönetimi, iş dizaynı ve ölçümü.
YBS303 Yapısal Programlama 3 5 Derleyici ve yorumlayıcılar. Dilin temel elemanları ve veri tipleri. Değişkenler ve atama deyimi. İşleyiş akış kontrolleri: Karar verme ve döngü yapıları. Sınıflar ve metotlar. Dizinler. Metin dosyaları ile Giriş/Çıkış işlemleri. Grafik arayüz geliştirme.
BA302 Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları 3 5 Bir araştırma problemini ele alıp, hipotez geliştirmek ve uygun araştırma tasarımı ile veri toplayıp, analiz etme ve raporlama becerilerini kazanmak.
SS035 Staj 0 5
ADD 4
30
Kod 7. Yarıyıl Kredi Akts Kısa Açıklama 7. Yarıyıl Seçmeli Kredi Akts
EI400 Proje Yönetimi 3 6 Proje ve proje yönetiminin tanımı, proje yönetimi sürecinin bileşenleri, proje organizasyonu, faaliyetlerin analizi, proje çizelgeleme, kaynak yönetimi, projede teknoloji yönetimi, bütçeleme, proje takibi ve kontrolü. E-Ticaret ve E-İşletme 3 5
YBS402 Veri Madenciliği ve İş zekası 3 5 Bu dersin amacı Veri madenciliği ve iş zekası kavramlarını ve bu kavramların işletmeler açısından öncemini öğrencilere kavratabilmek, bu konular hakkında teorik altyapı oluşturarak, yazılımlar yardımıyla gerçekleştirilecek uygulamalar konunun pekiştirilmesi sağlamaktır.
YBS401 Yenilik Yönetimi 5 Stratejik ve operasyonel seviyede yenilik yönetiminde önemli unsurlar ve gerekli beceriler, dünyanın öndegelen şirketlerinden gerçek örneklere ve tecrübelere dayalı değişik yaklaşımlar.
YBS404 Kurumsal Kaynak Planlaması 2 5 Bu dersin amacı bütünleşik bilişim sistemlerinin ana omurgasını oluşturan kurumsal kaynak planlama Sistemleri ile ilgili temel kavramları, ilgili teknolojiler ve iş süreçleri ile bağlantılı konuları, sistem seçimi, kurulumu ve yönetimine ilişkin yaklaşımları, temel modülleri ve bütünleşik diğer sistemler arasındaki ilişkiyi öğretmektir.
UTI412 E-Ticaret ve E-İşletme (AİD) 5 İnternet uygulamalarına ilişkin bilgi eksikliklerini gidererek ,İnternet üzerinden gerçekleştirilen pazarlama uygulamaları ile ilgili kavramları açıklamak.
ADD 4
30

Sayılar ve sayılar üzerinde işlemler, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar ve grafikleri, cebirsel fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, diferansiyel ve uygulamaları, belirsiz integral, elemanter fonksiyonların integralleri ve integral alma teknikleri, belirli integral ve uygulamaları.

İşletmenin ve ekonominin temelleri, işletme etiği ve sosyal sorumluluk, global pazarlar, işletme yönetimi ve örgütlenme, girişimcilik, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, örgüt çalışanlarının davranışı ve motivasyon, finansal yönetim ve muhasebe, bilgi teknolojisi ve e-ticaret.

Bilgisayar programlama konusuna bir giriş yapmak, programlama ile ilgili genel kavramları ortaya koymak, algoritma kavramı, algoritmaların nasıl oluşturulacağı konusuna değinmek ve değişkenler, veri tipleri, sınıf ve nesne kavramları, operatörler, kontrol yapıları, döngüler, diziler, karakter dizileri, koleksiyonlar ve fonksiyonlar gibi programlama yapılarını öğretmektir.

İşletmeciliğe ilişkin temel kavramları açıklamak. İşletmenin kuruluş yerinin seçimi ve kurulması konusunda öğrencileri bilgilendirmek. İşletmenin bütün fonksiyonlarını ayrıntılı birşekilde açıklayarak öğrencilerin işletmelere bütüncül bir perspektiften bakabilecek bir mantık kazandırmak.

Bu dersin amacı İngilizce ‘ye temel düzeyde bir başlangıç yapmak ve öğrencilerin günlük hayatta ve iş yaşamlarında İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurma yeteneklerini geliştirmektir.

Öğrencilerin modern işletmelerin karar destek sürecinde kullanmak zorunda olduğu bilgileri üreten bilişim sistemleri ve bilişim teknolojileri konusunda temel kavramları ve uygulamaları öğrenmesi ve bunların bir kısmını kullanabilmesi.

Dersin amacına uygun olarak öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe'nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe, sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları, dilekçe yazma, özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.

Bilişim projesi oluşturulacak alanlardaki sorunların çözümleri için algoritma/akış şemalarına uygun veri yapılarının belirlenmesi ve kullanılmasını öğretmek.

Mikro ve makro iktisadın temel kavramları, iktisadi problem; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları; milli gelir ve milli gelirin hesaplanması; ekonomik kalkınmaya, işsizliğe ve enflasyona yönelik sorunlar; makroekonomik politika araçları.

 

Sayılar ve sayılar üzerinde işlemler, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar ve grafikleri, cebirsel fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, diferansiyel ve uygulamaları, belirsiz integral, elemanter fonksiyonların integralleri ve integral alma teknikleri, belirli integral ve uygulamaları.

İş hayatında girişimcilerin rolü, küçük işletmelerin yönetiminde karşılaşılan sorunlar, hükümet politikalarının küçük işletmeler üzerindeki etkileri, küçük işletmeler için gerekli teknik ve işlevsel beceriler, girişimcilerin kişisel nitelikleri, işletme planlarının geliştirilmesi.

Yönetim teorisinin gelişimi, yönetim fonksiyonları ve yönetimin değerlendirilmesi, çevre, şirket kültürü ve küreselleşmenin etkileri, karar verme, amaç belirleme ve planlama, stratejik yönetim, planlama araç ve teknikleri, organize etme ve koordinasyon, insan kaynakları yönetimi, liderlik, kontrol.

İstatistik tanımı ve genel kavramlar, ihtimal tanımı ve aksiyomları, değişken ve rassal değişkenler, ihtimal dağılımları, (binomial, geometrik, hipergeometrik, Poisson, normal ve t dağılımı); örnekleme teorisi; parametre değerlerinin örnekten tahmin yöntemleri: noktasal ve aralıksal tahmin, parametrelere ilişkin güven aralıkları.

Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini belirtmek, XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nda görülen değişimleri ve imparatorluğun çözülme nedenlerini, kurtarma çabalarıyla birlikte ele almak, Türk ulusunun, bağımsızlığını kazanarak varlığını sürdürmek amacıyla gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık ve savaş evrelerini, ulusal egemenliğe dayalı yeni ve çağdaş devletin kuruluş aşamaları ile ilişkilendirerek değerlendirmek, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış politika sahasında harcadığı çabaları, ekonomik hedeflerine ulaşma gayretini ve bu alanlardaki kazanımlarını göstermek, toplumsal ve kültürel alanda yapılan inkılaplarla ulaşılmak istenen çağdaş uygarlık düzeyini tanıtmak, Mustafa Kemal Atatürk’ün asker, devlet adamı, inkılapçı kişiliğini ve Atatürkçü düşünce sitemini açıklamak ve dünyadaki yerini vurgulamak, bu çerçevede, Atatürk İnkılaplarını akılcı, bilimsel ve milli esaslar doğrultusunda kavratarak, Türk Cumhuriyeti’nin güncel gelişmeleri üzerinde bilinç kazandırmak ve olayları değerlendirme yeteneğini geliştirmek.

Öğrenciye güncel Nesneye Dayalı Programlama Dillerinin prensiplerini öğretmek.

 

İşletme dili olarak muhasebe, finansal tablolar, muhasebe kayıtları, büyük defter, günlük defter, mizan, karın ölçülmesi ve muhasebe çevriminin tamamlanması, düzeltme kayıtları ve finansal tabloların hazırlanması, ticari aktivitelerin muhasebeleştirilmesi, dönen varlıkların, duran varlıkların ve kısa vadeli borçların muhasebeleştirilmesi.

 

Örgütsel davranışın tanımı, algılama süreci, kişilik ve tutumlar, motivasyon, öğrenme, çalışma grupları, çalışma ve stres yönetimi, güç ve liderlik, iletişim, karar verme, örgüt kültürü ve yapısı, değişim yönetimi, çatışma yönetimi, kültür.

Bir araştırma problemini ele alıp, hipotez geliştirmek ve uygun araştırma tasarımı ile veri toplayıp, analiz etme ve raporlama becerilerini kazanmak.

Günümüz işletmeciliğinde ve iş hayatında veritabanları işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlamaları ve en azından rakipleriyle başabaş mücadeleleri için bir gerekliliktir. Diğer yönetim bilişim sistemleri ile entegre edilmiş ve iyi dizayn edilip oluşturulmuş bir veritabanı sistemi, işletmelerde bulunan orta ve üst düzey yöneticilerin her gün almak zorunda oldukları yüzlerce yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış, ve yapılandırılmamış kararların alınması için gerekli veri ve bilgiyi sağlayacaktır. İşletmelerin her departmanında çok çeşitli veritabanları kullanılmaktadır. Ancak bir veritabanının en fazla fayda sağlaması için işletme ihtiyaçları doğrultusunda titizlikle planlanıp, en etkili şekilde oluşturulmalıdır. Bunun içinde hem yönetim hem de teknoloji konusunda bilgi sahibi kişilere ihtiyaç vardır. Bu ders ile öğrencilerin bu sistem ve teknolojilerle tanışıp, uygulamadan örnekler üzerinde çalışmaları amaçlanmaktadır.

Yazılım süreci hakkında genel bilgi sahibi olmak. Bilgisayar programlaması konusuna bir giriş yapmak, programlama ile ilgili genel kavramları ortaya koymak. Programlama dileri hakkında bilgi sahibi olmak. Görsel programlamanın avantajlarını bilmek. Web programlama ile masaüstü programlama arsındaki farkları bilmek ve programlama icin kullanılan yardımcı teknolojiler hakkında genel bilgi sahibi olmak.

Pazarlama yaklaşımları, stratejik pazarlama yönetimi, pazarlama çevresi, pazarlama araştırmaları, bölümlendirme, konumlandırma, pazarlama karması stratejileri.

 

MİY’nin etkin ilişkisel pazarlama açısından planlama, uygulama ve kontroldeki rolünün anlaşılması. Müşterinin hayat boyu değerinin hesaplanması ve MİY uygulamalarındaki kullanım alanlarının açıklanması. MİY’nin müşterileri elde etme, büyütme ve sadık hale getirmek açısından rolünün ortaya konması. Başarılı MİY uygulamalarında kritik başarı faktörlerinin tanımlanması. MİY uygulamalarında kullanılan mevcut ve gelişmekte olan teknolojilere ilişkin açıklamalar yapılması.

Web, web tasarımı ve internet teknolojileri temel kavramları verilerek, web tabanlı uygulama geliştirme yöntemleri, web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerinin (HTML, CSS, JavaScript) temel seviyede kullanımı, MVC mimarisini kullanarak sunucu taraflı dinamik web sayfaları tasarımı ve hazırlanan web sitelerinin internette yayınlanması becerilerini kazandırmaktır.

Geleceğin yönetici adaylarına daha etkin karar verme yeteneğini kazandırmak amacıyla yönetsel karar vermede kullanılan sayısal yöntemleri vermek.

 

 

 

Öğrencilerin karmaşık işletme ve iş dünyası sistemlerini anlayabilmeleri, çözümleyebilmeleri ve yeni sistemleri baştan sona dizayn edip geliştirebilmeleri için gerekli bilgi, yöntem ve teknikler ile aşinalık sağlanmasıdır. Ders ağırlıklı olarak bilişim sistemleri ve yönetim bilişim sistemleri odaklı işlenecektir.

Rekabet, servis ve ürün tasarımı ve üretimi, üretim teknikleri, proje yönetimi, tedarik zinciri, yer seçim analizi, insan kaynakları yönetimi, stok yönetimi, iş dizaynı ve ölçümü.

Derleyici ve yorumlayıcılar. Dilin temel elemanları ve veri tipleri. Değişkenler ve atama deyimi. İşleyiş akış kontrolleri: Karar verme ve döngü yapıları. Sınıflar ve metotlar. Dizinler. Metin dosyaları ile Giriş/Çıkış işlemleri. Grafik arayüz geliştirme.

İnternet uygulamalarına ilişkin bilgi eksikliklerini gidererek ,İnternet üzerinden gerçekleştirilen pazarlama uygulamaları ile ilgili kavramları açıklamak.

Web, web tasarımı ve internet teknolojileri temel kavramları verilerek, web tabanlı uygulama geliştirme yöntemleri, web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerinin (HTML, CSS, JavaScript) temel seviyede kullanımı, MVC mimarisini kullanarak sunucu taraflı dinamik web sayfaları tasarımı ve hazırlanan web sitelerinin internette yayınlanması becerilerini kazandırmaktır

 

Günümüz karmaşıklaşan iş hayatında pek çok proje çeşitli nedenlerle başarısızlıkla veya planlanandan çok daha uzun sürede daha yüksek maliyetlerle sonuçlanmaktadır. Özellikle orta ve büyük ölçekli projelerin başarıyla sonuçlanması için bilimsel yöntemler projenin her safhasında uygulanmak zorundadır. Bu derste bilişim sistemleri projelerinin hangi aşamalardan geçerek ele alınması gerektiği bilişim sistemleri projeleri için önerilen metodolojiler çerçevesinde aktarılarak öğrenciye bilişim projelerinde yer alacak düzeyde gerekli bilgi ve yeterliğin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda; temel proje yönetim terminolojisi, bilişim projelerinin diğer projelerden farklılıkları, bilişim projeleri yaşam döngüsü, ISO 12207 yazılım gelişim yaşam döngüsü ile proje yönetimi bilgi alanları (entegrasyon yönetimi, kapsam yönetimi, zaman yönetimi, maliyet yönetimi, kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi, iletişim yönetimi, risk yönetimi, tedarik ve satın alma yönetimi) ele alınacaktır. Dersin ana hatlarını oluşturacak öğrenciler MS Project programını çeşitli safhalarda kullanarak bilişim projelerinin yönetimi konusunda yetkinlik kazanacaktır.

Bu dersin amacı Veri madenciliği ve iş zekası kavramlarını ve bu kavramların işletmeler açısından öncemini öğrencilere kavratabilmek, bu konular hakkında teorik altyapı oluşturarak, yazılımlar yardımıyla gerçekleştirilecek uygulamalar konunun pekiştirilmesi sağlamaktır.

Stratejik ve operasyonel seviyede yenilik yönetiminde önemli unsurlar ve gerekli beceriler, dünyanın öndegelen şirketlerinden gerçek örneklere ve tecrübelere dayalı değişik yaklaşımlar. 

Bu dersin amacı bütünleşik bilişim sistemlerinin ana omurgasını oluşturan kurumsal kaynak planlama Sistemleri ile ilgili temel kavramları, ilgili teknolojiler ve iş süreçleri ile bağlantılı konuları, sistem seçimi, kurulumu ve yönetimine ilişkin yaklaşımları, temel modülleri ve bütünleşik diğer sistemler arasındaki ilişkiyi öğretmektir.

 

Öğrenciler, mezuniyet hakkını elde edebilmek için bir araştırma projesi yazmak zorundadır. Bu proje, bir danışman gözetiminde yazılıp tamamlandıktan sonra, bir jüri önünde sunulacaktır. Öğrencilerden, öğretimleri boyunca edindikleri bilgi ve becerileri bu projede yansıtmaları beklenmektedir. Bu tecrübe onlara bilimsel yöntemleri uygulama fırsatı verecek, onların yazılı ve sözlü sunum becerilerinin gelişmesine yardımcı olacaktır.

Proje ve proje yönetiminin tanımı, proje yönetimi sürecinin bileşenleri, proje organizasyonu, faaliyetlerin analizi, proje çizelgeleme, kaynak yönetimi, projede teknoloji yönetimi, bütçeleme, proje takibi ve kontrolü.

Yönetim Bilişim Sistemleri için proje tasarımı yapılması için gerekli olan bileşenlerin tanımlanması.