Dersler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dersler

Üniversitemize kayıtlanan yeni öğrencilerimize oryantasyon programı kapsamında müfredat, işleyiş, birimler, yönetmelikler, sistem ve olanakların tanıtılması.

 

Sosyal düzen; hukukun prensipleri; hukukta hiyerarşi; kanunun dalları; kanuni ilişkiler ve haklar; finansal araçların kanunu; ticari hukuk; kanunda bireysel haklar; özel sözleşme çeşitleri (leasing, franchising, factoring, fortfaiting)

 

Sözlü iletişim, sözsüz iletişim, yazılı iletişim, bireylerarası iletişim, grup iletişimi, kitle iletişimi, çevrimiçi iletişim.

 

Bu ders, öğrencilere Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanının temel kavramlarının yanı sıra, profesyonel yaşama dair temel bilgileri sunmak ve lisans eğitimi sonrasında uzmanlaşmak istedikleri alanlara ilişkin mesleki oryantasyon konusunda yol gösterici olmayı amaçlamaktadır.

 

Sayılar ve sayılar üzerinde işlemler, Denklemler ve eşitsizlikler, Fonksiyonlar ve grafikleri, Cebirsel fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik fonksiyonlar, Limit, Süreklilik, Türev, Diferansiyel ve uygulamaları, Belirsiz integral, elemanter fonksiyonların integralleri ve integral alma teknikleri, Belirli integral ve uygulamaları.

 

Bilimsel bilginin doğası ve sosyal bilimlerle ilgili genel bilgilerin yanı sıra felsefe, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, tarih, siyaset bilimi ve ekonomi disiplinlerinden seçilmiş konular dersin içeriğini oluşturacaktır.

 

Dersin amacına uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla TÜRK 101 dersinde; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe'nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe, sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları, dilekçe yazma, özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.

 

Ekonomi biliminin gelişimi, ekonomik aktörler, ekonomik aktörlerin davranış tarzları, piyasa çeşitleri, makro ekonominin genel kavramları.

 

Sosyal psikolojinin tanımı, ön yargı, uyma ve otoriteye itaat, sosyal algı, sosyal biliş, tutumlar, bilişsel çelişki, toplum yanlısı davranışlar, benlik, temel araştırma yöntemleri. 

 

Devlet, Siyaset ve Meşruiyet, Siyasi Düzenlerin Sınıflandırılması, Siyasi Kültür ve Siyasi Gelişme.

 

Rönesans, Aydınlanma, hümanizm, rasyonalizm, hümanizm, pozitivizm, kapitalizm ve bürokrasi, ideoloji ve çatışma, milliyetçilik, modern toplumun özellikleri.

 

Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini belirtmek. XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nda görülen değişimleri ve İmparatorluğun çözülme nedenlerini, kurtarma çabalarıyla birlikte ele almak. Türk ulusunun, bağımsızlığını kazanarak varlığını sürdürmek amacıyla gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık ve savaş evrelerini, ulusal egemenliğe dayalı yeni ve çağdaş devletin kuruluş aşamaları ile ilişkilendirerek değerlendirmek. Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış politika sahasında harcadığı çabaları, ekonomik hedeflerine ulaşma gayretini ve bu alanlardaki kazanımlarını göstermek. Toplumsal ve kültürel alanda yapılan inkılaplarla ulaşılmak istenen çağdaş uygarlık düzeyini tanıtmak. Mustafa Kemal Atatürk’ün asker, devlet adamı, inkılapçı kişiliğini ve Atatürkçü düşünce sitemini açıklamak ve dünyadaki yerini vurgulamak. Bu çerçevede, Atatürk İnkılaplarını akılcı, bilimsel ve milli esaslar doğrultusunda kavratarak, Türk Cumhuriyeti’nin güncel gelişmeleri üzerinde bilinç kazandırmak ve olayları değerlendirme yeteneğini geliştirmek.

 

Küreselleşme söyleminin temel kavramsal araçları, küreselleşme sürecine yönelik teorik analizler, küreselleşmenin boyutları; ekonomik, siyasal, teknolojik, kültürel, vs.

 

Bilgi Çağı Gereksinimleri, Yazılım ve Çoklu Ortam, İşletim Sistemleri, Bilgisayarın İçindekiler (Bellek, CPU, Depolama, Giriş/çıkış, Ağlar, İnternet, Verimlilik Yazılımı), Proje hazırlama.

 

Türk anayasa hukuku kapsamında bireyin ve devletin temel hakları ve yükümlülükleri.

 

İstatistik tanımı ve genel kavramlar, ihtimal tanımı ve aksiyomları, değişken ve rassal değişkenler, ihtimal dağılımları, (binomial, geometrik, hipergeometrik, Poisson, normal ve t dağılımı); örnekleme teorisi; parametre değerlerinin örnekten tahmin yöntemleri: noktasal ve aralıksal tahmin tahmini. Parametrelere ilişkin güven aralıkları.

 

Çağdaş işletme ve ekonomik çevresiyle ilgili temel kavramlar başta olmak üzere, küreselleşme; sosyal sorumluluk ve iş ahlakı, işletme çeşitleri, küçük ve orta boy işletmeler, organizasyon ve yönetim süreci, insan ilişkileri ve insan kaynakları yönetimi, üretim ve operasyonların yönetimi, pazarlama, yönetim bilgi sistemleri ve muhasebe ve finansal yönetim gibi alanın en temel tartışmaları tanıtılacaktır.

 

Bu derste siyaset teorisinin gelişimi incelenmektedir. Eski Yunan, Roma ve Ortaçağ Avrupa'sının klasik siyasi düşünürlerinin katkıları analiz edilmekte ve Makyavel'den günümüze Batılı siyasal düşünürler üzerine çalışmalar tartışılmaktadır. Doğal hukuk, sivil ahlak, Kilise, Devlet ve siyasal düzen gibi konuların yanı sıra, Protestan reformu, özgürlük ve otorite, yükümlülük ve rıza, aydınlanma, faydacılık, idealizm, sosyalizm/komünizm işlenen konular arasındadır.

 

Modernite ve post-modernitenin tanımı, moderniteye temel kuramsal yaklaşımlar, sanayi devrimi ve sonuçları, Fordizm ve Taylorizm, egemen tüketici kavramı, tüketim kültürü ve küreselleşme, aşırı tüketimin çevresel etkileri.

 

Ders kapsamında idare kavramı, İdare Hukuku'nun tanımı, sistemleri, gelişimi ile İdare Hukuku'nun özellikleri, kaynakları, uygulama alanları, bölümleri ve ilkeleri tanıtılacaktır. Ders bünyesinde ayrıca idari teşkilata hâkim olan ilkeler, idari teşkilat; merkezi idare, yerinden yönetim kuruluşları, idari işlemler; idari işlem kavramı, bireysel işlemler: idari kararlar, düzenleyici işlemler, idari sözleşmeler, idarenin faaliyetleri: kamu hizmeti, idarenin faaliyetleri: kolluk, idarenin hareket araçları: kamu görevlileri, idarenin hareket araçları: kamu malları, idarenin sorumluluğu gibi alanın temel meseleleri de öğrencilere tanıtılacaktır.

 

Kültür kuramları ve eleştirisine giriş, “Kültür ve kuram nedir?”, Edebiyat kuramları ve eleştirisi; Hermenötik, alımlama kuramı, postmodernism, yabancılaştırma, biçimcilik; montaj ve anlam, Marksist kuram, Frankfurt Okulu, meta fetişizmi, tüketim kültürü, ideoloji; kültür emperyalizmi, siyasal kültür, göstergebilim; kodlar, yananlam, düzanlam, eğretileme, düzdeğişmece, metinlerarasılık, yapısalcılık, psikanalitik kuram; id, ego, superego, mit, yoğunlaşma, Oidipus kompleksi, yüceltme; arketip, gölge, kahramanlar, sosyalojik kuram; kültür, popüler kültür, çokkültürcülük, anomi, kutsal ve dünyevi; kitle iletişim araçları, kitle toplumu, popüler kültür; gündelik yaşam, Talcott Parsons’ın çalışmalarında kültür ve toplumsal bütünleşme; Durkheimcılar: Ritüel, sınıflandırma ve kutsal olan, kültür kuramları içerik değerlendirmesi.

 

Bu dersin amacı İngilizce’ye temel düzeyde bir başlangıç yapmak ve öğrencilerin günlük hayatta ve iş yaşamlarında İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurma yeteneklerini geliştirmektir.

 

Bir araştırma problemini ele alıp, hipotez geliştirmek ve uygun araştırma tasarımı ile veri toplayaıp, analiz etme ve raporlama becerilerini kazanmak.

 

Bu ders kapsamında Osmanlı’dan günümüze idare ve teşkilat yapısının dönüşümü ve bu dönüşümün sınırları tartışılmaktadır. Bu kapsamda merkez-çevre ilişkisi, adem-i merkeziyetçilik yaklaşımı ve yerel yönetimler, merkezi yönetim yapısının evrimi, Türkiye’de idarenin kökenleri üzerindeki İslam, Selçuklu, Roma ve Osmanlı etkisi ile Tanzimat ve Batı etkisi gibi temel konular tartışılacaktır.

 

Bu ders liberalizm, muhafazakârlık, sosyalizm, milliyetçilik, anayasacılık, kozmopolitanizm ve köktencilik gibi modern siyasal ideolojilerin kökenlerini, gelişimini ve 21. yüzyıldaki iz düşümlerini analiz etmektedir.

 

Kalite yönetim sistemlerinin amacı, aşamaları, yön veren isimler, kalite kontrol, kalite güvence, kalite iyileştirme, kalite yönetimi teknikleri, süreç yönetim sistemi, standardizasyon, sertifikasyon, kalite ödülleri, strateji kalite ilişkisi, hizmet sektöründe kalite.

 

Vergi hukukunun tanımı, tarihi gelişimi ve dalları; vergi hukukunun yasama ve yürütme organından doğan kaynakları; vergi hukukunun yargı organından doğan kaynakları; vergi kanunlarının yer ve zaman bakımından uygulanması; vergi hukukunda yorum, vergi hukukunda kıyas yasağı, vergilendirme yetkisi, vergi mükellefi, vergi sorumlusu, kanuni temsilcilerin ve vekillerin ödev ve sorumlulukları; vergi hukukunda teselsül, verginin konusu, vergiyi doğuran olay, verginin matrahı ve verginin tarifesi; verginin tarhı ve verginin tebliği; verginin tahakkuku; vergi borcunu sona erdiren haller; vergi hukukunda süreler; vergi idaresinin bilgi edinme yolları; vergi suç ve cezaları; vergi hatalarının düzeltilmesi ve uzlaşma; gelirden alınan vergiler; katma değer vergisi ve servetten alınan vergiler gibi temel vergi hukuku konuları ve Türkiye’de vergi hukukunun gelişimi ders kapsamında incelenecektir.

 

Bu ders, kamu yönetiminin temel tartışmaları ve bu tartışmalar ışığında Türkiye’de kamu yönetimi alanının gelişi üzerine teorik ve pratik alt yapıyı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda tarihten günümüze Türkiye’de kamu yönetiminin yapısı ve işleyişi, yerel yönetimler ve merkezi yönetim, hükümet ve güçler ayrılığı, özerk kamu kuruluşları ve kamu teşkilatlanma yapısı gibi konularda temel alan bilgisi sunmayı hedeflemektedir.

 

Ders kapsamında kamu maliyesi kavramı, kamu sektörünün ekonomik işlevleri ve amaçları, sektörler arası kaynak dağılımı ve araçları, kamu maliyesi ilkeleri, kamu mallarının sınıflandırılması ve ekonomik yorumu, ithalat ve ihracat düzenlemesinde kamu maliyesinin rolü, Arrow'un imkansızlık teoremi, kamu projelerinde yarar-maliyet analizi, özel mali sorunlar gibi alanın temel kavramları incelenecektir.

 

Bu ders öğrencilere erken Cumhuriyet Dönemi'nden bugüne geçen süredeki gelişmeleri daha iyi anlayabilmeleri için bir teorik altyapı sağlamayı amaçlar. Ders Türkiye'deki sosyal hareketlerle birlikte siyasi kurumları, siyasi kültürü ve sosyoekonomik gelişmeleri de sağlam bir demokrasinin oluşması ve ülkenin geçmişten kalan problemlerine vurgu yaparak inceler.

 

Bu dersin amacı geçmişten günümüze toplumsal örgütlenmeler ve bunların sosyo-politik arka planına ilişkin kuramsal tartışmaları incelemektir. Ders kapsamında ayrıca, siyasi örgütlenmeler, aktif vatandaşlık ve katılımcı siyasi kültür gibi temalar da işlenmektedir. Özellikle 21. yüzyılın ortalarında şekillenmeye başlayan yeni sosyal hareketler yazını ve bu yazının günümüzde mevcut sosyal hareketler ışığında yeniden yorumlanması tartışmaları da vaka analizleri ile incelenecektir.

 

Dersin amacı; toplam kalite yönetimi anlayışı ve Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili konuları kavratmak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimi uygulayacak ve kalite yönetim sistemi kuracak donanıma sahip kılmaktır.

 

Karşılaştırmalı bir çerçevede Batı siyasal sistemlerinin analizi ve çalışmasını kapsar. Ders, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika demokrasileri üzerine yoğunlaşır. Bu devletleri etkileyen tarihi olayları, çağdaş konuları ve eğilimleri inceler.

 

Bu derste ulusal ve uluslararası düzeyde politika ve ekonomi arasındaki ilişki çalışılmaktadır. Siyasal iktisadın tarihi, gelişimi ve küresel ticaret, para, finans ve yatırım sistemlerine etkileri incelenmektedir. Kalkınma modelleri, modernleşme teorisi, gelişmiş ülkeler arasındaki ilişkiler ve gelişmiş ve daha az gelişmiş ülkeler arasındaki ilişkiler de ele alınmaktadır.

 

Genel olarak siyaset olgusunu ele alan modern sosyolojik araştırmaları incelemek dersin temel amacıdır. Ders kapsamında siyasi örgütlenmelerin toplumsal arka planı, sivil toplum hareketleri, toplumsal bölünmeler ve parti siyaseti gibi siyaset disiplini içinde sıkça tartışılan meseleler hakkında kuramsal tartışmalar yapılacak ve vaka analizleriyle zenginleştirilmiş karşılaştırmalı analizlere yer verilecektir.

 

Ders kapsamında kalkınma teorileri, küreselleşme, modernleşme ve demokratikleşme konularında temel meseleler ele alınacak ve öğrencilerin gelişmekte olan ülkelerin ulusal ve bölgesel politikaları ve dünya siyasetine entegrasyonu gibi alanın temel konuları tartışılacaktır.

 

Sivil toplum kuruluşlarının terminolojisi, anlamı, görevleri, sorunları ve türleri ile devletle ilişki biçimleri, yurttaş-birey-devlet unsurları arasındaki yeri.

 

İş hukuku, iş sözleşmesi, sendikalaşma, sosyal güvenlik kavramı

Öğrenimlerinin son yılına gelmiş öğrencilere, takım içinde sorumluluk alıp, kazanmış oldukları mesleki bilgileri ve bilimsel çalışma yöntemlerini kullanarak, gerçekçi kısıtlar altında problem çözme, proje takvimine uygun çalışma, ürünlerini yönergeye uygun olarak hazırlayıp yazılı ve sözlü sunabilme becerisi kazandırmaktır.

 

Dersin amacı çağdaş bürokrasinin gelişimi ve dönüşümü üzerine temel kuramsal tartışmaları incelemektir. Ayrıca ders kapsamında öğrencilerin kamu personel rejimleri, kamuda yer alma esasları, devlet memurlarının Türkiye kamu yönetim rejimi içinde sahip olduğu özlük haklarıyla mesleki yükselme ve atanma kriterleri gibi alanın temel meseleleri konusunda da bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

 

Ders kapsamında demokrasi fikrinin entelektüel gelişimi, devrimler çağı ve demokratik vatandaşlık kavramının gelişimi, demokratik rejimler, otoriter sistemler ve demokratik geçiş süreçleriyle modern liberal demokrasilerin toplumsal pekişme süreçleri karşılaştırmalı vaka analizleri ve kuramsal tartışmalar ışığında incelenecektir.

 

Bu dersin temel amacı Osmanlı’nın son dönemlerinden Türkiye Cumhuriyeti’ne Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmeleri incelemek ve modernleşme, demokratikleşme, Batılılaşma, muhafazakarlık, siyasi hareketler ve toplumsal hafıza gibi Türk siyasal hayatına damgasını vuran temel tartışmalar ışığında öğrencilerin en kapsamlı ve güncel bilgilerle donanmasını sağlamaktır.

 

Ders kapsamında Türkiye’nin toplumsal yapısı, merkez-çevre ilişkisi, sosyal hareketler ve siyasi örgütlenmeler gibi temel tartışmalara ışık tutmakla birlikte, öğrencilere erken Cumhuriyet Dönemi'nden bugüne geçen süredeki gelişmeleri daha iyi anlayabilmeleri için bir teorik altyapı sağlamayı amaçlamaktadır. Ders Türkiye'deki sosyal hareketlerle birlikte siyasi kurumları, siyasi kültürü ve sosyoekonomik gelişmeleri de sağlam bir demokrasinin oluşması ve ülkenin geçmişten kalan problemlerine vurgu yaparak inceler.

 

Proje ve proje yönetiminin tanımı; proje yönetimi sürecinin bileşenleri; proje organizasyonu; faaliyetlerin analizi; proje çizelgeleme; kaynak yönetimi; projede teknoloji yönetimi; bütçeleme; proje takibi ve kontrolü.

 

Girişimcilik kavramı, Girişimcilik özelliklerinin değerlendirilmesi, yaratıcılık ve iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, küçük işletmelerin çeşitleri, KOBİ’lerde yönetim, KOBİ’lerde insan kaynakları yönetimi, KOBİ’lerde halkla ilişkiler, KOBİ’lerde pazarlama, Pazar araştırma, KOBİ’lerde üretim yönetimi, KOBİ’lerde ARGE, KOBİ’lerde finansman, KOBİ’lerde muhasebe, İş planı kavramı, iş planı pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal planları içerecek şekilde değerlendirilmesi.

 

Ders kapsamında öğrencilerin 8 yarıyıl boyunca edindikleri disipline ilişkin temel bilgilerin vaka analizleriyle pekiştirilmesi ve öğrencilerin kendilerine verilen alanın temel konuları hakkında derinlikli projeler hazırlayacakları bir derstir.

 

Derste, Ortadoğu'da güncel siyasal sistemler ve bu siyasal sistemlerin oluşumunda etkili olan tarihi, sosyal ve siyasal olaylar incelenmektedir. Arap milliyetçiliğinin etkileri, İslamiyet, bölgesel istikrarsızlık ve sivil-ordu ilişkileri de çalışılmaktadır.

 

Dersin amacı; öğrencilerin iletişim ve topluma dair temel kavramları anlamalarını sağlamak, iletişim sosyolojisinin temel kavram, olgu ve olayları hakkında bilgi sahibi olmalarına katkıda bulunmaktır. Ayrıca teorik kavramları gerçek kültürel süreçlere uygulamalarına yardımcı olmak, iletişim, ilişki ve etkileşim kavramlarının tanımlarını ve sosyolojik modelleri öğrenmelerini sağlamak, kitle iletişim araçları ve etkileriyle ilgili farklı bakış açılarına erişmeleri de amaçlar arasındadır.

 

Dersin temel amacı vatandaşlık kavramının tarihsel gelişimi ve bu kapsamda ortaya çıkmış yazını incelemektir. Sosyo-politik bir perspektiften demokrasi, vatandaşlık rejimleri, birey hak ve özgürlükleri ve birey-iktidar ilişkisi gibi temel konular bu kapsamda tartışılmaktadır.